slideshow 1 slideshow 2
Tapahtumat
Ampumajaos
Koirat

Uutisten kerääjä

Jahti-lehden erikoisnumero ilmestyy

Metsästäjäliitto - 18.09.2019 - 14:29

Jahti 4/2019 ilmestyy tänään. Tällä kertaa Jahti on sanomalehtipaperille painettu metsästysseuran ja maanomistajan erikoisnumero. Se jaetaan Metsästäjäliiton jäsenten lisäksi myös 300 000:lle Maaseudun Tulevaisuuden tilaajalle ja metsänomistajalle.

Lue Jahdista, kuinka EU on asettamassa lyijyn käytölle rajoituksia, kuinka pääsemme latvalinnustamaan Suomessa ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin ja kuinka savolainen jahtiporukka pyytää hirviä saarilla.

Antoisia lukuhetkiä!

Kategoriat: Metsästysuutiset

Susikannan hoitosuunnitelmaluonnos Metsästäjäliitto: ”Kannanhoidollinen metsästys oleellinen osa susikannanhoitoa”  

Metsästäjäliitto - 06.09.2019 - 13:31
Kuva: Sven Zacek

Metsästäjäliitto on antanut maa- ja metsätalousministeriölle lausuntonsa päivitetystä susikannan hoitosuunnitelmaluonnoksesta. Liiton keskeisimmät teemat lausunnossa ovat kannanhoidollisen metsästyksen jatkuminen, luotettava kanta-arvio, koirasusien tunnistaminen ja poistaminen luonnosta, nopea ja tehokas reagointi häirikkösusiin sekä maamme perinteisen koirametsästyskulttuurin turvaaminen. Metsästäjäliitto on ollut aktiivisesti mukana syksyllä 2018 alkaneessa susikannan hoitosuunnitelman päivityksen valmistelutyössä.
 

Keskiössä kannanhoidollisen metsästyksen turvaaminen 

Päivitetyssä susikannan hoitosuunnitelmassa todetaan, että tiukalla sudensuojelulla ei maassamme ole saavutettu aiemman hoitosuunnitelman tavoitteita. Liiton näkemyksen mukaan tilanne on tältä osin edelleen sama. Niinpä suden kannanhoidollinen pyynti on aidosti edellytyksenä hoitosuunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi. Jos EU-tuomioistuimesta saadaan päätös, jonka mukaan kannanhoidollinen metsästys ei ole ristiriidassa luontodirektiivin tulkinnan kanssa, Metsästäjäliitto edellyttää, että suden kannanhoidollinen metsästys aloitetaan jo metsästyskauden 2019-20 aikana.

Luotettava kanta-arvio tärkeää

Luotettava ja riittävän ajantasainen kanta-arvio on susikannan hallinnan perusta. Metsästäjäliitto pitää erittäin tärkeänä kanta-arvion ja sen menetelmien jatkuvaa kehittämistä. Esimerkiksi metsästäjien riistakameroista saadaan nykyisin kiistatonta ja käyttökelpoista tietoa lauman minimikoon ja pentueiden määrän arviointiin tutkimuksen käyttöön. Kanta-arvio tulee liiton näkemyksen mukaan muodostaa yhteistyössä ja yhteisymmärryksessä paikallisten toimijoiden ja Luonnonvarakeskuksen kanssa siten, että molemminpuolinen luottamus säilyy. 

Susikannan geneettisen rakenteen tutkiminen vaatii varoja

Metsästäjäliiton mielestä on tärkeää, että koirasudet pystytään tunnistamaan ja varmistamaan sekä poistamaan mahdollisimman tehokkaasti.  Maassamme tulee ottaa käyttöön suden lajipuhtauden varmistavat, uusimmat tutkimusmenetelmät sekä tehokkaat toimenpiteet koirasusien poistamiseen luonnosta. Susikannan geneettisen rakenteen tutkiminen uusimmilla menetelmillä pitää Metsästäjäliiton näkemyksen mukaan olla rutiinitoimenpide, johon myös ohjataan varoja.

Häirikkösusien nopea poistaminen ensiarvoista

Häirikkösusien mahdollisimman nopea ja joustava poistaminen on suden yleisen hyväksyttävyyden vuoksi oleellista. Se pitää toteuttaa yhteneväisin perustein koko maassa. Metsästäjäliitto pitää erittäin tärkeänä, että poliisin valtakunnallisen suurpeto -virka-apuohje jalkautetaan tehokkaasti, ripeästi ja yhdenmukaisesti koko maassa. Ohje on myös keskeinen osa kansalaisten oikeusturvaa.
 

Koirametsästyskulttuuri turvattava

Susikonfliktin yksi näkyvimmistä ja merkittävistä osista liittyy maamme perinteisen koirametsästyskulttuurin kokemaan uhkaan. Liitto näkee suunnitelman päivityksen yhtenä tärkeimmistä haasteista löytää ja valita yhteistyössä oikeat toimenpiteet ja luoda maahamme sellaiset olosuhteet, joissa suomalaisen metsästyskoirakulttuurin jatkuvuus saadaan turvattua.

 

Lisätietoja:

Ere Grenfors, Luonnon- ja riistanhoitopäällikkö, puh. 010 841 0057, gsm. 050 569 8916, ere.grenfors@metsastajaliitto.fi

 

Kategoriat: Metsästysuutiset

Kanalintujen metsästys alkaa 10.9. Kohdentaminen edesauttaa kantojen kestävyyttä

Metsästäjäliitto - 05.09.2019 - 15:47

Metsäkanalintujen metsästys käynnistyy tiistaina 10.9.2019 koko maassa. Metsästysaikoihin on alkavalle kaudelle luvassa paikoin merkittäviäkin pidennyksiä mukaan luettuna metson ja teeren talvimetsästys. Metsästäjäliitto muistuttaa metsästyksen kohdentamisesta nuoriin yksilöihin ja kannustaa syyssoidinten rauhoittamiseen. 

Maa- ja metsätalousministeriö on päättänyt paikoin merkittävistä pidennyksistä metsäkanalintujen metsästysaikoihin 10.9.2019 alkavalle pyyntikaudelle alueellisesti kasvaneiden kantojen perusteella.

Myös latvalinnustus, eli urosteeren ja -metson talvimetsästys on pitkästä aikaa paikoin sallittua. Metsästäjäliitto toivottaa lakiin esittämänsä talvisen latvalinnustuksen tervetulleeksi ja muistuttaa samalla metsästyksen oikeasta kohdentamisesta ja soidinten rauhoittamisesta metsästykseltä.

- Riistanhoidon kannalta on erittäin tärkeää ymmärtää kunkin riistalajin käyttäytymispiirteiden merkitys kantojen elinvoimaisuudelle, kertoo Metsästäjäliiton toiminnanjohtaja Heli Siitari.

- Syyssoidinmetsästys voi koitua kannoille kohtalokkaaksi, joten syyssoitimet olisi syytä rauhoittaa kestävien kantojen säilyttämiseksi, hän jatkaa.

Metsästys kohdennettava oikein

Metsästäjäliitto muistuttaa metsäkanalintujen pyynnin oikeasta kohdentamisesta. Siitarin mukaan pyynti tulisi kohdistaa nuoriin lintuihin, koska vanhat linnut ovat tutkitusti kannan arvokkain ja tuottavin osa.

- Nuorten lintujen selviämismahdollisuudet ovat luonnostaan heikommat, joten niiden metsästyksellä ei ole yhtä voimakasta vaikutusta metsäkanalintukantojen kestävyyteen kuin vanhemmilla linnuilla, jotka ovat kannan kestävyyden näkökulmasta tärkein, eli lisääntyvä osa, Siitari tähdentää. 

Myös syyssoitimella metsästystä tulisi Siitarin mukaan välttää:

- Soidinpyynti altistaa juuri parhaiten lisääntyvät yksilöt helposti liian voimakkaalle verotukselle, hän toteaa.

Säästä huippukukot!

Vastoin vanhoja uskomuksia ovat vanhat mustat koiraat erittäin tärkeitä lajin lisääntymiselle. Niillä on suuri merkitys ryhmäsoitimen houkuttelevuudelle. 

- Esimerkiksi teeret ovat uskollisia soidinpaikalleen. Vanhat kukot houkuttelevat paikalle naaraita ja pitävät yllä populaation hyvää perinnöllistä laatua. Kaikkein aktiivisimpina soidinvierailijoina nämä vanhat huippukukot joutuvat helposti soidinmetsästyksen saaliiksi, Siitari kuvailee. Jos huippukukot ammutaan, eivät naaraat enää ilmesty soitimelle. Kerran pois ammuttu soidin harvoin enää elpyy. 

- Vastuullinen metsästäjä varmistaa alueensa kestävät kannat myös tulevina vuosina ja säästää vanhat kukot ja rauhoittaa alueensa suuret soitimet, Siitari muistuttaa. Ilahduttavan monet metsästysseurat ovatkin jo rauhoittaneet alueensa suurimpia soitimia, hän painottaa.

Kansainvälisesti arvostettu riistakolmiolaskenta

Suomen kanalintukannat ovat riistakolmiolaskentojen mukaan pääosin kasvaneet, vaikka alueellista vaihtelua esiintyykin. Pesinnät onnistuivat yleisesti hyvin, ja esimerkiksi metson ja teeren tiheydet ovat monin paikoin lähellä kolmiolaskentatulosten ennätyksiä. Suomen riistakolmiolaskenta on kansainvälisestikin arvostettu järjestelmä metsäkanalintujen kestävän metsästyksen turvaamiseksi. Riistakolmiolaskennasta huolehtivat metsästysseurojen metsästäjät vapaaehtoisesti.

- Me Metsästäjäliitossa haluamme esittää lämpimät kiitokset tämän järjestelmän luomisesta ja ylläpitämisestä vastaaville tahoille ja aivan erityisesti olemme ylpeitä riistakolmiolaskennoista vuodesta toiseen huolehtivista metsästäjistämme, Siitari sanoo. Kanalinnustus on hieno pyyntimuoto, jolla on maassamme pitkät perinteet. Pidetään yhdessä huolta siitä, että voimme nauttia siitä myös tulevaisuudessa, Siitari muistuttaa lopuksi.

 

Tarkista metsäkanalintujen alueelliset metsästysajat: https://riista.fi/metsastys/metsastysajat/

 

Lisätiedot: 

Teemu Simenius
Järjestöpäällikkö
Puh: 010 841 0053
Gsm: 050 331 5330
teemu.simenius@metsastajaliitto.fi

 

Kategoriat: Metsästysuutiset

Euroopan unioni: Valmisteilla lyijynkäytön totaalikielto ammuksissa ja kalastusvälineissä

Metsästäjäliitto - 02.09.2019 - 15:51

EU-komissio on pyytänyt Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) valmistelemaan rajoitusesityksen lyijyn totaalikieltoon metsästyksessä, urheiluammunnassa sekä kalastuksessa. Pyyntö pohjautuu ECHAN aikaisempaan kosteikkoja koskevan lyijynkäytön rajoitusesityksen valmistelussa syntyneeseen tausta-aineistoon.

Euroopan unionissa on jo vuosia mietitty rajoituksia lyijyn käyttöön. Vuonna 2017 valmistui ECHAN nykyinen kosteikkoalueita ja vesilintujen metsästystä koskeva lyijynkäytön rajoitusesitys. Se kieltäisi lyijyn käytön kaikilla Ramsar-kosteikkomääritelmän mukaisilla kosteikoilla Euroopan Unionin alueella. Valmisteilla oleva uusi rajoitusesitys kieltäisi kosteikkoalueiden lisäksi lyijyn käytön metsästys- ja urheiluammunnassa käytännössä kokonaan.

Rajoitusten painopiste vesilinnuista kaikkiin eläimiin

Metsästäjäliitto pitää nykyistä lyijyn käyttökieltoa varsinaisilla kosteikoilla perusteltuna, mutta näkee ongelmana esityksen kosteikkomääritelmän, koska se kattaisi näkyvien vesialueiden lisäksi kaikki turvemaat, eli noin 75% Suomen pinta-alasta. Esitystä on tarkoitus käsitellä EU:ssa vielä tänä syksynä. 

Nopeimmillaan rajoitukset astuisivat voimaan noin kahden vuoden sisällä. Metsästäjäliitto edellyttää riittävän pitkää siirtymisaikaa, jos asetus EU:ssa etenee. 

- Lyijyn siviilikäytön totaalikielto koskisi niin luoteja ja hauleja kuin kalastuspainoja. Aikaisempaan rajoitusesitykseen verrattuna painopiste siirtyy vesilinnuista kaikkiin eläimiin ja riistalihan lyijyttömyyteen, kertoo Metsästäjäliiton toiminnanjohtaja Heli Siitari

 

Vaikutuksia suomalaiseen metsästykseen

Jos nykyistä laajempi lyijykielto astuisi voimaan, on sen vaikutus suomalaiseen metsästykseen merkittävä. 

- Lyijyttömyys asettaa uusia toleransseja metsästysaseille, ja osasta metsästysaseistamme voi tulla käyttökelvottomia, kertoo metsästysampumapäällikkö Jussi Partanen Metsästäjäliitosta. Lyijyn totaalikielto aiheuttaisi suomalaiselle metsästäjälle huomattavia taloudellisia kustannuksia sekä aseiden että kalliimpien patruunoiden kautta. Lopputuloksena voi olla metsästäjien vähentyminen, jolloin menetämme arvokasta vapaaehtoistyötä esimerkiksi hirvieläinten kannanhoidossa, vieraslajitorjunnassa tai suurriistavirka-aputehtävissä.

- Lyijyn totaalikielto nostaa myös vastuulliseen metsästykseen kuuluvan eettisen ja tarkan riistalaukauksen harjoittelun kustannuksia. On kohtuutonta, jos rajoitus koskisi myös urheiluammuntaa ja metsästysammunnan harjoittelua ampumaradoilla. Metsästysammunnan kilpailutoiminnalle Partanen näkee uusissa rajoituksissa jopa mahdollisen kuoliniskun.


Metsästäjäliitto uskoo valistuksen voimaan

Metsästäjäliitto on aktiivisesti mukana vaikuttamassa lyijynkäyttöön liittyvien rajoitusten päätöksentekoon niin Suomessa kuin EU-tasolla ja tiiviissä yhteistyössä Euroopan metsästäjien etujärjestön Facen kanssa.

- Hyväksymme lyijyhaulien rajoitetun kieltämisen kosteikoilla EU:n laajuisesti, sillä lyijystä on todistetusti haittaa linnustolle, Siitari sanoo. Emme kuitenkaan kannata lyijyn totaalikieltoa kaikissa ammuksissa ja ympäristöissä. Mielestämme ei ole syytä tehdä metsästäjille kalliita ja hankalia rajoituksia hätiköidysti. Suomen kannalta myös kosteikkoalueen lyijyttömyydessä on kosteikko rajattava nykyistä Ramsar-määritelmää tarkemmin (näkyvä vesi).

Totaalikieltojen sijaan Metsästäjäliitto uskoo lyijyn käytön rajoittamisessa valistukseen.

-Metsästäjäliiton tärkeä tehtävä on tarjota tietoa vastuullisen metsästyksen edistämiseksi. Lyijyä korvaavien luotien käyttö metsästyksessä on jo lisääntynyt hyvän viestinnän ja koulutuksen kautta. Esimerkiksi suuremman riistan metsästykseen on jo tarjolla hyviä lyijyttömiä vaihtoehtoja, Siitari toteaa.

 

Lisätiedot:

Heli Siitari
Toiminnanjohtaja
Puh: 010 841 0052
Gsm: 040 826 7998

Jussi Partanen
Metsästysampumapäällikkö
Puh: 010 841 0065
Gsm: 040 845 1572

Kategoriat: Metsästysuutiset

Metsästäjäliitto hakee nuorisovastaavaa

Metsästäjäliitto - 30.08.2019 - 12:50
Kuva: Pekka Kustula

Oletko metsästyksestä kiinnostunut nuorisotyön osaaja? Haluatko olla mukana kehittämässä lasten- ja nuorten metsästysharrastusta ja edistämässä suomalaisten lasten ja nuorten luontosuhdetta?

Tehtäviisi kuuluu muun muassa Metsästäjäliiton nuorisotyön kehittämistehtävät, leiri- ja kerhotoiminnan koordinointi, materiaalien tuottaminen sekä nuorisotapahtumien ja -koulutusten suunnittelu ja käytännönjärjestelyt. Tehtäviin kuuluu myös nuorisotyöhön liittyvän rahoituksen hakeminen ja hanketyö mahdollisten tulevien nuorisohankkeiden osalta. Lisäksi avustat nuorisotyöhön liittyvässä viestinnässä.

Toivomme sinulta kokemusta nuoriso-, opetustyöstä tai muuten vahvaa näyttöä nuorten kanssa toimimisesta. Metsästysharrastus sekä metsästyksen ja järjestötoiminnan tuntemus katsotaan luonnollisesti eduksi. Odotamme sinulta aitoa halua tehdä töitä nuorten eteen, oma-aloitteisuutta ja kykyä pitää langat käsissä päällekkäisistä tehtävistä.

Edellytyksenä on erinomainen suomen kielen suullinen ja kirjallinen käyttötaito. Tehtävässä on eduksi myös ruotsin ja englannin kielen hyvä hallinta. Eduksi luetaan myös sosiaalisen median osaaminen.

Tehtävän toimipaikka on Riihimäki. Tehtävä edellyttää jonkin verran matkustamista, esiintymistä ja kouluttamista.

Aloitus: Mahdollisimman pian

Kesto: 12 kk. Jatko mahdollinen.

Hakemuksesi voit lähettää cv:n kera henri.mutanen@metsastajaliitto.fi. Toimi nopeasti, täytämme paikan sopivan henkilön löytyessä. Haku päättyy 30.9.

Lisätietoja tehtävästä: 

koulutuspäällikkö Henri Mutanen, p. 010 841 0067, henri.mutanen@metsastajaliitto.fi. Tavoitettavissa puhelimitse vain perjantaisin 13.9., 20.9. ja 27.9. 

 

Kategoriat: Metsästysuutiset

Lintuja bongataan viikonvaihteessa

Birdlife Suomi järjestää pihabongauksen tänä talvena jo 10. kerran.
Kategoriat: Muut uutiset

Kartta löytää kuivahkon kankaan

Metsänomistaja voi arvioida uudistamiskohteen soveltuvuutta vaikkapa männyn kylvöön Geologian tutkimuskeskuksen Maankamara-karttasovelluksella, josta löytyvät tiedot Suomen maa- ja kallioperästä.
Kategoriat: Muut uutiset

Kuolema tai karkotus – häirikkösusista halutaan eroon

Susikannan kasvu vaikuttaa jo ihmisten arkeen, varoittaa MTK-Keski-Pohjanmaa. Liitto vaatii ministeriöltä, että ihmisten turvallisuudentunnetta parannetaan pienentämällä susikantaa ja karkottamalla susia ongelma-alueilla.
Kategoriat: Muut uutiset

Juuan jääkirkko tehtiin tuhansina talkootunteina

Pohjois-Karjalassa kokeillaan tänä talvena toista kertaa pykriittirakentamista. Tällä kertaa veden ja sahanpurun seoksesta tehtiin espanjalaisen arkkitehdin Antoni Gaudin innoittamana Sagrada Familia -katedraali. Lauantaina 5 000 asukkaan Juuassa odotetaan avajaisvieraita sillä mielellä, että viittäsataa toivotaan ja kahtatuhatta pelätään.
Kategoriat: Muut uutiset

Tänä vuonna saa kaataa 29 sutta

Maa- ja metsätalousministeriö hyväksyi tänään torstaina uuden sudenhoitosuunnitelman. Se sallii nyt suden kannanhoidollisen metsästyksen. Tämän vuoden saalismääräksi päätettiin 29 sutta.
Kategoriat: Muut uutiset

Ruotsin susijahti laajenee

Taalainmaalle on myönnetty seitsemän susien kaatolupaa. Muiden läänien 36 luvasta jo 26 on käytetty.
Kategoriat: Muut uutiset

Yhä useampi kannattaa turvetuotantoa

Yli puolet suomalaisista lisäisi turpeen energiakäyttöä tai pitäisi sen ennallaan. Bioenergia ry:n teettämän tutkimuksen mukaan suomalaiset olettavat, että turvetuotantoon on valjastettu 17 prosenttia soista. Oikea luku on 0,7 prosenttia.
Kategoriat: Muut uutiset

Polttolaitokset romahduttivat kaatopaikkajätteen määrän

Kaatopaikkajätteen määrä on romahtanut muutamassa vuodessa. Tilastokeskuksen mukaan kaatopaikoille viedyn yhdyskuntajätteen määrä on puolittunut vuodesta 2008 lähtien, vaikka jätettä syntyy edelleen yhtä paljon.
Kategoriat: Muut uutiset

Orpo: Sosiaalinen kestävyys susipolitiikan keskiöön

Maa- ja metsätalousministeriö antoi viikon lisäaikaa antaa lausuntoja susienhoitosuunnitelmaan. Lausuntojen antaminen päättyy keskiviikkona. Suunnitelma antaa mahdollisuuden susien kannanhoidolliseen metsästykseen.
Kategoriat: Muut uutiset

Susien määrä kasvoi Suomessa

Luonnonvarakeskus (Luke) arvioi Suomen susikannan kooksi tällä hetkellä 220–245 sutta. Viime vuonna helmikuun alussa susia oli 140–155.
Kategoriat: Muut uutiset

Afrikkalainen sikarutto jatkaa leviämistään

Erittäin vaarallinen ja helposti tarttuvat sikojen ja villisikojen tauti afrikkalainen sikarutto sairastuttaa edelleen eläimiä Itä-Euroopassa. Suomen levitessään tauti aiheuttaisi miljoonatappiot koko sikaketjulle.
Kategoriat: Muut uutiset

Ruotsin susijahti jatkuu pian

Tukholman kamarioikeus on kumonnut hallinto-oikeuden päätöksen, jolla tämä keskeytti susijahdin Ruotsin kahdessa läänissä. Nyt Ruotsin metsästäjäliitosta todetaan tyytyväisinä, että talven metsästys pääsee pian alkamaan.
Kategoriat: Muut uutiset

Ministeriö jatkoi sudenhoitosuunnitelman lausuntoaikaa

Maa- ja metsätalousministeriö on päättänyt jatkaa susikannan hoitosuunnitelman lausuntoaikaa. Susikannan hoitosuunnitelmista voi antaa lausuntoja 21.1. saakka.
Kategoriat: Muut uutiset

Käräjäoikeus: Perhossa ammuttiin susia

Keski-Pohjanmaan käräjäoikeus tuomitsi 12 miestä ehdolliseen vankeuteen laittomasta susijahdista. Kolmen miehen syytteet hylättiin.
Kategoriat: Muut uutiset

Metsästäjät kiittelevät häirikkösusien poistolupia

Metsästäjäliitto katsoo, että susien kannanhoidollisen metsästyksen lupakiintiötä on kasvattava. Häirikkösusien poistotarpeen myöntämistä liitto kiittelee.
Kategoriat: Muut uutiset

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer