slideshow 1 slideshow 2
Tapahtumat
Ampumajaos
Koirat

Metsästysuutiset

Metsäkanalintujen metsästys alkaa – kanalinnuilla huippuvuosi

Riista.fi - 07.09.2021 - 09:00

Metsäkanalintujen metsästys alkaa perjantaina. Metsästysajat ovat monilla alueilla viimevuotista pidemmät.   Taustalla on lintukantojen suotuisa kehitys.  Metsästäjiä kehotetaan huomioimaan metsästysalueensa lintutilanne sekä metsästämään vastuullisesti ja turvallisesti.

Metsäkanalintujen metsästysajat on säädetty metsästysasetuksessa. Metson, teeren ja pyyn syyspyyntikausi voi kestää kolme kuukautta, syyskuun 10. päivästä joulukuun 10. päivään saakka, ellei maa- ja metsätalousministeriö lyhennä kautta asetuksella. Metsäkanalintukantojen voimakkaan vaihtelun takia metsästysaikoja rajoitetaan vuosittain.

– Metsäkanalintujen pesinnät ovat onnistuneet hyvin ja lintukantojen pitkäaikainen kehitys on ollut pääasiassa vakaata tai kasvavaa, riistapäällikkö Mikael Luoma Suomen riistakeskuksesta kertoo.

Metso- ja teerikantojen pitkäaikainen kehitys on ollut lähes koko maassa vakaata tai nousevaa. Syksyn metsästysajat ovat valtaosassa maata kaksi tai kolme kuukautta. Metson metsästys sallitaan tänä vuonna pitkästä aikaa koko Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa 10.–30.9.

Pyykannan pitkäaikainen kehitys on ollut eteläisessä Suomessa pääosin vakaata, mutta kohti pohjoista mentäessä lievästi laskevaa. Eteläisessä Suomessa pyyn metsästysaika on pääosin kolme kuukautta. Kainuusta ylöspäin mentäessä metsästysaika lyhenee kahteen ja ylempänä Lapissa yhteen kuukauteen.

Riekkokanta on pienentynyt merkittävästi viime vuosikymmenten aikana Ylä-Lappia lukuun ottamatta. Ylä-Lapissa riekkotiheys on koiralaskentahistorian keskimääräisellä tasolla ja siellä metsästyskausi kestää maaliskuun loppuun. Ylä-Lapin eteläpuolella Itä-Lapissa ja Koillismaan seuduilla kannan tila on kääntynyt kasvuun viimeisen kymmenen vuoden aikana ja näillä alueilla metsästysaika kestää lokakuun loppuun. Tänä vuonna riekkokanta runsastui monilla muillakin alueilla.

Urosmetson ja -teeren talvipyynti on sallittua keskisestä Suomesta ylöspäin olevilla alueilla tammikuussa muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta.

 

Huomioi paikallinen vaihtelu ja turvallisuus

Vaikka metsäkanalintukannat ovat keskimäärin vahvat, lintutiheydet voivat vaihdella paikallisesti paljon. Metsästäjien on syytä suhteuttaa saalismääränsä metsästysalueensa lintutilanteeseen.

– Viime kaudelle metsästäjät kantoivat vastuunsa hienosti, ja saalismäärät pysyivät kohtuullisina. Vastuunkantamista on myös metsästäjien vuotuinen ponnistus riistalaskennoissa. Tänäkin kesänä laskettiin noin tuhat riistakolmiota, yhteensä lähes 12 000 kilometriä linjaa, Luoma sanoo.

– Kattavan laskentatiedon avulla varmistetaan metsästyksen kestävyys, kun metsästysaika pystytään säätelemään ajankohtaisen lintutilanteen mukaiseksi, Luoma kertoo.

Käytännön metsästyksessä on tärkeää huomioida muiden metsästäjien ja luonnossa liikkujien turvallisuus.

Metsästysajat löydät täältä.

Kategoriat: Metsästysuutiset

LUKE: Väliraportti susikannan suotuisan suojelutason määrittelytyöstä on valmistunut

Riista.fi - 02.09.2021 - 10:59

Luonnonvarakeskuksen tiedote

Viitearvojen määrittelyä tehdään kaksivuotisessa (2021–2022) Luonnonvarakeskuksen (Luke) hankkeessa. Nyt julkaistu väliraportti kuvaa työn tämänhetkisen vaiheen. Tähän mennessä on määritetty viitearvojen pohjana käytettävät ekologiset parametrit, päivitetty Suomen susikannasta käytettävissä oleva tieto ja kehitetty työkaluja viitearvojen määrittämiseen. Työssä tuotetaan syyskuuhun 2022 mennessä työkalupakki, jonka avulla päättäjät voivat määritellä susikannan suotuisan suojelutason viitearvot.

Luke tuottaa Suomen susikannan suotuisan suojelutason määrittämiseen tarvittavat työkalut kansainvälisenä tutkimusyhteistyönä maa- ja metsätalousministeriön toimeksiannosta. Viitearvo kuvaa populaatiokokoa, jolla suotuisa suojelutaso olisi turvattu Suomessa pitkällä aikavälillä.

− Väliraportti ei sisällä suotuisan suojelutason viitearvoa Suomen susikannalle, koska määrittelyssä käytettävien työkalujen kehittäminen on vielä kesken. Ei ole yhtä vakiintunutta tapaa määritellä suotuisan suojelun viitearvoa, siksi raportissa esitellään useita tapoja määrittää viitearvo eri lähtökohdista, kertoo ohjelmajohtaja Katja Holmala Lukesta.

Työ tehdään tieteellisin menetelmin ekologisen tutkimuksen pohjalta. Työhön ei sisälly yhteiskunnallista näkökulmaa susikysymykseen.

Työkalujen hyödyntäminen päätöksenteossa sisältää myös arvovalintoja. Siksi Luke käy vuoropuhelua maa- ja metsätalousministeriön kanssa ennen viitearvojen laskemista.

Käyttäjän ratkaistavia arvovalintoja ovat esimerkiksi tarkasteltavan ajanjakson pituus ja riski, joka voidaan hyväksyä sille, että laji häviää tarkastelujakson aikana.

Pienin elinvoimainen populaatio viitearvon määrittämisen lähtökohtana

Tärkeä lähtökohta suotuisan suojelutason viitearvon määrittämiselle on pienin elinvoimainen populaatio. Sillä tarkoitetaan pienintä mahdollista kantaa, jolla laji säilyy tietyn ajan tietyllä todennäköisyydellä ilman, että se sattuman vaikutuksesta häviäisi tarkasteltavalta alueelta.

− Tähän mennessä hankkeessa on kehitetty pienimmän elinvoimaisen populaation määrittämistä kahdella tavalla: sekä geneettisten aineistojen että susikannan demografisten ominaisuuksien kuten syntyvyyden, kuolevuuden, ikä- ja sukupuolirakenteen ja muuttoliikkeen perusteella, Holmala kertoo.

Pienimmän geneettisesti elinvoimaisen populaation määrittely perustuu DNA-analyysien tuloksiin, niistä tehtyihin jatkoanalyyseihin ja tutkimustietoon. DNA-analyyseissä näytteitä on ollut Suomesta, Ruotsista ja Venäjältä.

− Mallinnustyökalun kehittäminen perustuu demografiseen aineistoon. Työkalu on teknisesti keskeneräinen, eikä sillä voida vielä tuottaa suotuisan suojelutason viitearvoa, kertoo Luken johtava tutkija Samu Mäntyniemi.

Työ jatkuu vuoden 2022 loppuun

Lopullisen viitearvon määrittämistä varten molemmat aineistot pyritään saamaan mallinnustyökaluun. Näin työkalun avulla voidaan laskea viitearvoja, jotka huomioivat yhtä aikaa sekä geneettisen että demografisen näkökulman.

Loppuraportti valmistuu syyskuuhun 2022 mennessä.

− Vaikka työ on vielä kesken, hanke on tuottanut tähän mennessä jo paljon uutta tietoa Suomen susikannasta ja sen perinnöllisen monimuotoisuuden nykytilasta. Olemme päässeet hyödyntämään viimeisintä tutkimustietoa, menetelmiä ja laajoja näyteaineistoja, Holmala toteaa.

Lisätietoa:

Väliraportti (jukuri.luke.fi)

Sanasto suden suotuisan suojelutason viitearvoista (luke.fi)

Blogi: Mihin suden suotuisan suojelutason viitearvon määrittäminen Ruotsissa perustui (luke.fi)

Blogi: Millaisia katsauksia susikannasta tuotetaan ja miksi (luke.fi)

Blogi: Mallinnus riistantutkimuksen apuna (luke.fi)

Kategoriat: Metsästysuutiset

MMM: Valkohäntäpeuran vahtimismetsästys alkaa 1.9. – Tavoitteena pysäyttää kannan kasvu

Riista.fi - 01.09.2021 - 15:53

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote

Valkohäntäpeuran vahtimismetsästys alkaa syyskuun ensimmäisenä päivänä. Ajo- ja koirametsästys on sallittu syyskuun viimeisestä lauantaista lähtien. Tavoitteena on pienentää kantaa ja torjua siten vahinkoja liikenteessä ja viljelyksillä. Myös hirven ja metsäkauriin metsästys alkavat syyskuun alussa.

Valkohäntäpeuroja on erityisen paljon Etelä- ja Lounais-Suomessa, joissa myös tapahtuu runsaasti peurakolareita. Kolareita tapahtuu erityisesti peurojen kiima-aikana loka-marraskuussa, jolloin ne liikkuvat tavallista laajemmalla alueella. Myös hirvikolareita on syksyllä runsaasti. Hirven kiima-aika on syys-lokakuussa, jolloin ne myös siirtyvät talvilaitumille.

– Kannustan metsästäjiä pyytämään valkohäntäpeuraa ja muita hirvieläimiä aktiivisesti heti kauden alussa, jotta kanta saadaan pienemmäksi ennen syksyn pimeitä iltoja ja korkean kolaririskin aikaa. Kantaa leikkaamalla voidaan myös vähentää maa- ja metsätaloudelle aiheutuvia vahinkoja. Haluan kiittää metsästäjiä siitä, että he ovat jälleen anoneet ennätysmäärän pyyntilupia, sanoo maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Valkohäntäpeurakanta on kasvanut edelleen ja sen myötä myös kolareiden ja maatalousvahinkojen määrä. Metsästäjät ovat jo useina vuosina saaneet saaliiksi sellaisen määrän valkohäntäpeuroja, että kannan kasvun olisi pitänyt pysähtyä. Luonnonvarakeskuksen kanta-arvio on kuitenkin tarkentunut ja alkuperäinen arvio tarvittavasta saalismäärästä on osoittautunut liian pieneksi.

Tänä metsästysvuonna valkohäntäpeuraa saa pyytää ajavalla koiralla 15.2. saakka. Myös keinovalon ja pimeänäkötähtäinten käyttöön voi hakea Suomen riistakeskukselta poikkeuslupaa tiheillä peura-alueilla. Tämä helpottaa vahtimismetsästystä sulan maan aikaan. Ilman poikkeuslupaa nämä menetelmät ovat valkohäntäpeuran metsästyksessä kiellettyjä.

– Esimerkiksi laajalle alueelle Lounas-Suomeen on myönnetty poikkeuslupa keinovalon ja pimeänäkötähtäinten käyttöön. On hienoa, että tätä laissa olevaa mahdollisuutta on hyödynnetty. Vaikka tuleva talvi olisi vähäluminen, mahdollisuudet ennätyssaaliiseen ja kannan pienentämiseen ovat selvästi paremmat kuin aiemmin, Leppä toteaa.

Myös ravintohoukuttelu on välttämätön keino tehostaa valkohäntäpeuran metsästystä, mutta mittavasta ruokinnasta tulee luopua, jotta se ei lopulta vain vahvista kantaa ja vähennä luontaista kuolleisuutta.

 

Lisätietoa maa- ja metsätalousministeriöstä:

Erityisasiantuntija Jussi Laanikari, p. 0295 162 432, jussi.laanikari(at)mmm.fi
Ministerin erityisavustaja Annukka Kimmo, p. 050 478 0226, annukka.kimmo(at)mmm.fi

Kategoriat: Metsästysuutiset

Luke: Ylä-Lapin riekkokanta lähellä pitkän aikavälin keskiarvoa

Riista.fi - 31.08.2021 - 11:31

Luonnonvarakeskuksen tiedote

Kesän kanakoiralaskentojen perusteella Ylä-Lapin riekkokanta on lähellä pitkän aikavälin (2008-2020) keskiarvoa. Keskiarvo on 7,5 riekkoa neliökilometrillä, ja kesän laskentojen tulos on 7,1 riekkoa neliökilometrillä.

Kesän laskentojen perusteella riekkojen esiintymisessä ja todennäköisesti myös poikastuotossa oli runsaasti pienipiirteistä alueellista vaihtelua.

– Lähes puolet, 47 prosenttia, laskentalinjoista oli tyhjiä. Taustalla on todennäköisesti kesän kuivuus, joka paikoin heikensi riekkojen elinolosuhteita, kertoo tutkija Antti Paasivaara Lukesta.

Tästä huolimatta kolmen Ylä-Lapin kunnan riekkokannat olivat hyvin samanlaisia ja lisääntyminen onnistui hyvin. Poikasosuus kasvoi viime vuoden 59 prosentista 70 prosenttiin ja keskimääräinen parvikoko 3,3 linnun parvikoosta 4,7 yksilön parvikokoon.

Laskenta toteutettiin kolmen pohjoisimman kunnan (Enontekiö, Inari ja Utsjoki) alueella. Ylä-Lapin riekkokannan arviointi tehdään yhteistyössä vapaaehtoisten, Metsähallituksen ja Luken kesken. Vapaaehtoiset vastaavat laskennasta, jota Metsähallitus koordinoi. Luke analysoi ja raportoi laskentatulokset.

Tänä vuonna laskettiin yhteensä noin 795 kilometriä laskentalinjaa, joka kattoi tasaisesti koko Ylä-Lapin.

Kiitos kaikille laskentaan osallistuneille.

Kategoriat: Metsästysuutiset

Metsästyksen johtajan toiminnot nyt myös Oma riista -mobiilisovelluksessa

Riista.fi - 30.08.2021 - 13:17

Hirvieläinten metsästyksen johtajille on toteutettu Oma riista -mobiilisovelluksen versioon 2.5 ominaisuudet metsästyspäivien, saaliiden ja havaintojen hallinnoimiseen. Toiminnot näkyvät, kun henkilölle on merkitty metsästyksen johtajan tehtävä Oma riista -verkkopalvelussa.

Toiminto löytyy mobiilisovelluksen ”Lisää” -painikkeen takaa.

 

Toiminnot helpottavat uuden lakisääteisen velvoitteen hoitamista, kun tästä kaudesta alkaen hirvieläinsaaliit on ilmoitettava 7 vuorokauden kuluessa saaliin saannista Suomen riistakeskukselle. Tämä tarkoittaa sitä, että metsästyksen johtajan on hyväksyttävä hirvieläinsaaliinsa tässä ajassa.

Metsästyksen johtaja voi hirven osalta:

 • Luoda metsästyspäiviä
 • Hyväksyä tai hylätä ehdotettuja hirvieläinsaaliita tai hirvihavaintoja
 • Kirjata saaliita tai havaintoja
 • Tarkastella merkintöjä kartalla ja suodattaa niitä

Metsästyksen johtaja voi peurojen osalta

 • Tarkastella metsästyspäiviä
 • Hyväksyä tai hylätä ehdotettuja peurasaaliita
 • Kirjata saaliita
 • Tarkastella merkintöjä kartalla ja suodattaa niitä
 • Peurojen osalta metsästyksenjohtaja ei kirjaa havaintoja eikä luo metsästyspäiviä. Valkohäntäpeurahavainnot kirjataan yksityishenkilön roolilla ja niistä vastaa jokainen metsästäjä itse. Metsästyspäivät luodaan automaattisesti peuroille.

Oma riista -verkkopalvelun toiminnot ovat käytettävissä kuten aiemminkin. HUOM! Metsästyksen päättämiseen liittyvät toiminnot tehdään edelleen Oma riista -verkkopalvelussa.

Oma riista -mobiilisovelluksen metsästyksen johtajien toiminnot ovat alkuun saatavilla vain Android -laitteisiin. iOS -laitteille tuki valmistuu syksyn 2021 aikana. Sovelluksen toimintoja kehitetään syksyn aikana, sen vuoksi toiminto julkaistaan kehitysversion nimellä. Palautetta sovelluksen toiminnasta voi antaa osoitteeseen oma@riista.fi

Lisätietoja ja ohjeita Oma riista neuvonta puh 029 431 2111 klo 12-16 tai sähköpostitse oma@riista.fi

 

Kategoriat: Metsästysuutiset

Alkusyksyn hirvieläinten metsästys pienentää kolaririskiä

Riista.fi - 30.08.2021 - 09:00

Hirvijahdin ensimmäinen jakso alkaa Lapissa, Kuusamossa ja Taivalkoskella syyskuun alussa. Samaan aikaan muualla maassa voidaan aloittaa hirven, valkohäntäpeuran ja kuusipeuran metsästys vahtimalla.  Alkukauden metsästyksellä on etenkin runsaan valkohäntäpeurakannan alueella tavoitteena torjua vahinkoja liikenteessä ja viljelyksillä.

Valkohäntäpeurakolareita tapahtuu runsaasti vahvan peurakannan alueella Etelä- ja Lounais-Suomessa, jossa alkavan metsästyskauden tavoitteena on pienentää kantaa. Myös metsäkaurisonnettomuudet ovat runsastuneet viime vuosina.

– Suosittelemme metsästyksen aloittamista heti syyskuun alussa alkavalla vahtimismetsästyskaudella. Tavoitteena on lisätä alkusyksyn peura- ja kaurissaalista, jolloin eläimiä olisi liikenteessä vähemmän loppusyksyllä, riistapäällikkö Jani Körhämö Suomen riistakeskuksesta kertoo.

Valkohäntäpeurakolarit painottuvat loka-marraskuulle, jolloin peurojen kiima-aika lisää niiden liikkuvuutta. Myös hirvikolareita sattuu syksyllä runsaasti, koska hirvien kiima-aika syys-lokakuussa sekä siirtyminen talvilaitumille laittavat eläimet liikkeelle. Lisäksi syksyllä olosuhteet liikenteessä ovat pimeyden ja sääolojen vuoksi huonot, mikä lisää riskiä hirvieläinonnettomuuteen. Viime vuosina sattuneita hirvieläinkolareita voi tarkastella sähköisessä palvelussa (rambol.com).

Vahtimismetsästyksessä eläinten ajaminen ja koiran käyttäminen on kiellettyä. Hirven osalta vahtimismetsästys on rajoitettu pelloille. Peurojen ruokinnassa on muistettava, ettei ruokintapaikkoja tule sijoittaa vilkkaasti liikennöityjen tieosuuksien läheisyyteen.

Lapissa, Kuusamossa ja Taivalkoskella hirvenmetsästyksen ensimmäinen jakso päättyy 20.9.2021 hirvien kiima-ajaksi. Metsästys jatkuu jälleen 2.10.2021 ja samaan aikaan varsinainen hirven metsästysaika alkaa myös Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa. Muualla Suomessa varsinainen hirven metsästysaika alkaa viikkoa myöhemmin eli 9.10.2021. Hirven metsästysaika päättyy koko maassa 15.1.2022.

Valkohäntäpeuran varsinainen metsästysaika alkaa koko maassa 25.9.2021 ja päättyy 15.2.2022. Metsäkaurista saa metsästää koko maassa 1.9. – 15.2, mutta koiran käyttäminen on kiellettyä 25.9.2021 saakka.

Alkavalle metsästyskaudelle hirven pyyntilupia myönnettiin hieman vähemmän kuin viime vuonna. Valkohäntäpeuran pyyntilupia sen sijaan myönnettiin ennätyksellisen paljon ja tavoitteena on kannan pienentäminen tiheimmillä peura-alueilla Etelä- ja Lounais-Suomessa. Metsäkauriin metsästäminen ei edellytä pyyntilupaa, mutta saaliiksi saadusta kauriista on tehtävä saalisilmoitus.

 

Alueelliset tiedot aluetoimistoilta

Kategoriat: Metsästysuutiset

Ruokavirasto: Lintuinfluenssaa luonnonvaraisissa linnuissa Etelä- ja Lounais-Suomessa

Riista.fi - 19.08.2021 - 15:26

Ruokaviraston tiedote

Lintuinfluenssaa esiintyy yhä luonnonvaraisissa linnuissa, vaikka kesä on edennyt jo viimeiselle kolmannekselle. Viimeisimmät varmistuneet tapaukset löytyivät Paraisilta, Espoosta ja Helsingistä. Tartuntojen välttämiseksi on olennaista estää luonnonvaraisten lintujen ja siipikarjan väliset kontaktit, Ruokavirasto muistuttaa. Nyt alkavassa vesilintujen metsästyksessä tulee myös huomioida, että lintuinfluenssa ei pääse leviämään ihmisten ja varusteiden välityksellä.

Paraisilta 6. elokuuta löytyneellä laulujoutsenella todettiin Ruokaviraston tutkimuksissa korkeapatogeeninen H5N8-tyypin lintuinfluenssa. Espoosta 6. elokuuta löytyneellä kyhmyjoutsenella sekä Helsingistä 8. elokuuta löytyneellä kanahaukalla ja 9. elokuuta löytyneellä kyhmyjoutsenella todettiin korkeapatogeeninen H5N1-tyypin lintuinfluenssa.

Ruokavirasto suosittelee, että luonnonvaraisten lintujen ja siipikarjan sekä muiden ihmisten pitämien lintujen väliset kontaktit pyritään estämään. Jos linnut pääsevät ulkoilemaan, lintuja ei pitäisi päästää vapaaksi esimerkiksi pihapiirin ympäristöön vaan ne olisi hyvä pitää aitauksissa. Suositeltavaa olisi myös kattaa aitaukset verkolla. Lintujen rehu ja vesi tulisi säilyttää suojattuna luonnonvaraisilta linnuilta. Lintujenpitotiloihin olisi hyvä varata omat kengät ja muut varusteet, joita ei käytetä muualla.

Lintuinfluenssaan viittaavista tautiepäilyistä, kuten luonnonvaraisten lintujen joukkokuolemista ja yksittäisistä kuolleista petolinnuista, tulee ilmoittaa virkaeläinlääkärille. Jos oireita havaitaan siipikarjassa tai muissa vankeudessa pidettävissä linnuissa, on asiasta välittömästi ilmoitettava virkaeläinlääkärille.

Vesilintujen metsästys

Lintuinfluenssa ei vaikuta vesilintujen metsästykseen Suomessa. Jos luonnosta löytyy useita kuolleita lintuja tai lintuja, joilla on vakavaan sairauteen viittaavia oireita, tulee ottaa yhteyttä paikalliseen kunnaneläinlääkäriin, joka huolehtii näytteenotosta ja ohjeistaa tarvittavista jatkotoimenpiteistä. Kuolleita tai sairaita lintuja on syytä käsitellä hansikkaat kädessä. Kädet pestään lintujen käsittelyn jälkeen huolellisesti vedellä ja saippualla. Käsien desinfiointiin tarkoitettua desinfektioainetta voi käyttää käsien pesun jälkeen.

Itsestään kuolleita tai sairaita lintuja ei pidä syödä. Terveetkin linnut olisi hyvä puhdistaa käsineet kädessä ja pestä kädet sen jälkeen. Muutoin riittää normaali ruoanvalmistuksen hygienia ja lihan kypsentäminen läpikypsäksi.

Lintuinfluenssavirukset tarttuvat huonosti ihmiseen, ja tartunta vaatii yleensä läheisen kontaktin sairastuneeseen luonnonvaraiseen lintuun, siipikarjaan tai niiden eritteisiin.

Kategoriat: Metsästysuutiset

SusiLIFE: Metsästyskoiran ja suden kohtaamisen riski on suurempi kuin viime vuonna – koiranohjaajan on hyvä ottaa selvää alueen susitilanteesta ja tuoda koira metsältä yöksi kotiin

Riista.fi - 19.08.2021 - 08:23

SusiLIFE-hankkeen tiedote.

Alkavana metsästyskautena metsästyskoiran riski kohdata susi on edellissyksyä suurempi, koska susikanta on kasvanut viime vuodesta.

Luonnonvarakeskus (Luke) arvioi Suomessa olleen maaliskuussa yhteensä 54–59 susilaumojen ja -parien muodostamaa reviiriä. Pentueita on syntynyt paljon erityisesti alueilla, joilla susille on ollut hyvin ravintoa saatavilla. Luken ennusteen mukaan ensi marraskuussa reviirien kokonaislukumäärä olisi 70–84.

Kannan kasvun seurauksena myös vaeltavien susien lukumäärä on edellisvuotta suurempi. Luken ennuste arvioi vaeltavien susien määräksi ensi marraskuussa noin 50 yksilöä. Vaeltaviksi kutsutaan susia, jotka jättävät synnyinlaumansa 1–3 vuoden iässä.

Vaeltavat sudet liikkuvat laajalla alueella, ja niitä saattaa esiintyä missä päin maata tahansa. Siksi metsästyskoiran turvallisuuteen kannattaa kiinnittää huomiota myös alueilla, joilla ei ole tunnettuja susireviirejä. Todennäköisyys vaeltavan suden kohtaamiseen on kuitenkin keskimääräistä suurempi lännessä ja olemassa olevien reviirikeskittymien läheisyydessä.

Hirvieläinkannoilla on yhteys koiravahinkojen määrään

Koiravahinkotapauksia kirjataan Suomessa keskimäärin 30–50 vuosittain, viime vuonna määrä oli 57. Luvun ulkopuolelle jäävät vahingot, joista ei ole haettu riistavahinkolain mukaista korvausta.

Vaikka susikannan painopiste on viime vuosina siirtynyt Länsi-Suomeen, tapahtuu suden aiheuttamia koiravahinkoja eniten itäisessä Suomessa. Siellä suden pääravintona on hirvi, jonka kanta on paikoin melko harva. Sen sijaan Länsi-Suomessa suden saaliseläinvalikoimaan kuuluu hirven ohella muun muassa runsaana esiintyvä valkohäntäpeura.

Susien aiheuttamia koiravahinkoja sattuu etenkin etäällä ohjaajasta työskenteleville roduille. Koirien suojaamiseksi ei ole keksitty täysin toimivaa keinoa, mutta koiranohjaaja voi pienentää vahingon riskiä esimerkiksi välttämään koiran irti päästämistä alueilla, joilla tiedetään olevan susia. Tietoa ajankohtaisista susihavainnoista saa esimerkiksi paikallisilta petoyhdyshenkilöiltä ja riistahavainnot.fi-sivustolta. Metsästäjät jakavat keskenään tietoa oman alueensa susihavainnoista esimerkiksi WhatsApp-ryhmissä.

Koiranohjaajan ei tule jättää koiraa työskentelemään yöksi metsään – myöskään alueilla, joilla ei oleteta olevan susia. Aiempia vahinkopaikkoja on suositeltavaa välttää, sillä niissä riski vahingolle on kohonnut.

Alkavalla metsästyskaudella Luken pannoittamien susien paikkatietoa ei ole käytettävissä metsästyksen suunnittelussa, sillä viimeisetkin vuonna 2019 asennetuista pannoista lakkasivat toimimasta joulukuussa 2020.

Kuva: Kartalla on esitetty maaliskuun 2021 arvioidut susireviirit (vihreä varma, keltainen todennäköinen, punainen epävarma) sekä vuonna 2020 kuolleet tai loukkaantuneet koirat, joista on haettu korvausta suden aiheuttamasta vahingosta (musta ympyrä, 57 kpl). Lisäksi taustana on ennuste vaeltavien susiyksilöiden määrästä marraskuussa 2021 (tummempi harmaan sävy tarkoittaa enemmän vaeltavia susia).

Lähteet: Luonnonvarakeskuksen kanta-arvioraportti 2021 (susireviirit sekä ennustemallin kartta vaeltavista susista) ja Riistavahinkorekisteri (koiravahingot)

Lisätiedot:

Mari Tikkunen, suunnittelija, Suomen riistakeskus
puh. 029 431 2239

 

SusiLIFE-hanke on Itä-Suomen poliisilaitoksen, Metsähallituksen, Luonnonvarakeskuksen, Suomen riistakeskuksen ja Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin kuusivuotinen yhteisponnistus. SusiLIFE ennaltaehkäisee susien aiheuttamia vahinkoja, kehittää lajin DNA-seurantaa, parantaa paikallistason vuorovaikutusta sekä tuottaa ja välittää tietoa susista.

Hanketta rahoittavat Euroopan Unionin LIFE-ohjelma (LIFE BOREALWOLF, LIFE18 NAT/FI/000394), maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö ja Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry rahoittaa kotieläinten suojaamista ja vahinkojen ennaltaehkäisyä koskevia toimenpiteitä.

Euroopan komissio tai CINEA ei ole vastuussa hankkeen tuottamista aineistosta tai aineiston sisältämien tietojen käytöstä.

www.susilife.fi

Kategoriat: Metsästysuutiset

Vesilintujen metsästys alkaa

Riista.fi - 18.08.2021 - 12:30

Metsähanhen metsästys on viime vuoden tavoin sallittu osassa Lappia. Metsähanhen metsästys alkaa samanaikaisesti kuin monella sorsalla  20. elokuuta kello 12.00. Saalisilmoitusvelvollisuus on voimassa lähes kaikilla vesilinnuilla. Saalisilmoitus on kätevintä tehdä Oma riista -palvelussa.

Taigametsähanheen kohdistuva metsästys on sallittu Lapin maakunnassa lukuun ottamatta Tornion, Kemin, Keminmaan ja Simon kuntia. Metsästysaika on 20.8 klo. 12 – 27.8. Voimassa on yhden (1) metsähanhen kausikiintiö.

Jyväruokinnan tai muun ravintohoukuttimen käyttö metsähanhen metsästyksessä on kielletty. Saaliiksi saadusta metsähanhesta on tehtävä lakisääteinen ilmoitus seitsemän vuorokauden kuluessa.

– Metsästys on mahdollista kannan elpymisen ja tarkentuneen riistatiedon ansiosta. Metsästys on kuitenkin voimakkaasti rajoitettua, kunnes Suomen pesimäkannan tila on tarkemmin selvitetty, Suomen riistakeskuksen erikoissuunnittelija Mikko Alhainen kertoo.

Metsästäjäkohtaisen kiintiön ja jyväruokintakiellon tarkoituksena on turvata metsästyksen kestävyys ja metsästyskulttuurisesti arvokas erämaapyynti pesimäsoilla.

– Metsästäjien kannattaa kirjata kaikki metsähanhihavainnot Oma riistaan. Tiedosta on apua esimerkiksi pesimäkanta-arvioinnin kehittämisessä. Saalislintujen päästä ja siivestä toivotaan kuva osoitteeseen hanhi@riista.fi, tietoja käytetään hanhisaaliin ikä- ja alalajijakauman seurantaan, Alhainen sanoo.

 

Kuva: Antti Piironen Metsästys tulee kohdentaa runsaslukuisiin lajeihin

Vajaa satatuhatta metsästäjää osallistuu sorsastukseen, joka alkaa puoliltapäivin elokuun 20. päivänä ja jatkuu joulukuun loppuun saakka. Elokuun 20. päivästä alkaen saa metsästää sinisorsia, taveja ja telkkiä sekä taantuneiksi luokiteltuja lajeja, joita ovat heinätavi, haapana, jouhisorsa, lapasorsa, tukkasotka ja nokikana.

– Metsästystä tulee kohdentaa runsaslukuisiin lajeihin, kuten sinisorsaan, taviin ja telkkään, joiden kantojen kehitys on ollut suotuisaa. Saalistilastojen perusteella nämä ovat vesilinnuista kolme yleisintä saalislajia, Alhainen kertoo.

Allin sekä isokoskelon metsästys alkaa 1.9. Merihanhea ja kanadanhanhea on voinut metsästää pelloilta elokuun 10. päivästä lähtien ja 20. elokuuta alkaen pyynti on sallittua myös vesialueilla. Merihanhella on kahden linnun vuorokausikiintiö ja metsästys on sallittua vain määritellyllä rannikkoalueella. Metsähanhen metsästys alkaa Kaakkois-Suomessa 1. lokakuuta erikseen määritellyllä alueella.

– Ainoastaan varmasti tunnistettuja vesilintuja saa metsästää ja muut metsästäjät, luonto ja asutus tulee aina ottaa huomioon Alhainen muistuttaa.

Riistainfon Vastuullinen vesilinnustaja -sivustolla (riistainfo.fi) voi päivittää tietonsa lajintuntemuksesta.

 

Haahkan, punasotkan, tukkakoskelon ja allin metsästystä rajoitettu

Haahkan syysaikainen metsästys on kielletty. Samoin allin metsästys sisämaassa. Merialueilla allin metsästystä on lisäksi rajoitettu metsästäjäkohtaisella saaliskiintiöllä. Yhden metsästäjän saalis on rajoitettu viiteen alliin päivässä. Punasotkan ja tukkakoskelon metsästys on kielletty koko maassa.

Monen rehevillä lintuvesillä viihtyvän vesilinnun kannat ovat taantuneet. Etelä-Suomeen painottuneiden laskentojen perusteella Suomen pesimäkanta on vähentynyt jouhisorsalla, haapanalla, heinätavilla, punasotkalla, tukkasotkalla ja nokikanalla. Uusimpien tutkimusten mukaan taantuman pääsyyt ovat vieraspedot ja elinympäristöjen tilan heikkeneminen. Vaikka metsästys ei näytä olevan sorsalajien taantuman syy, tulee metsästäjien kantaa vastuunsa kantojen hoidossa.

Saalisilmoitusvelvollisuus on voimassa seuraavilla lajeilla: metsähanhi, merihanhi, haapana, jouhisorsa, heinätavi, lapasorsa, tukkasotka, haahka, alli, isokoskelo sekä nokikana. Lisäksi velvollisuus koskee punasotkaa ja tukkakoskeloa, jotka ovat määräaikaisessa metsästyskiellossa.

Kirjaa kaikki saaliit Oma riista -palveluun, jolloin ei tarvitse erikseen muistaa, mistä lajeista saalisilmoitus täytyy tehdä ja mistä ei.

 

Ravintohoukutin vesilintujen metsästyksessä

Maa- ja metsätalousministeriö haluaa rajoittaa ravintohoukuttimen käyttöä. Tarkoituksena on keventää erityisesti harvalukuisten ja taantuneiden vesilintulajien metsästyspainetta, jotta kannat pääsisivät elpymään ilman, että niiden metsästystä tarvitsee kokonaan kieltää.

Luonnonvarakeskuksen tutkimuksen mukaan vesistöihin kuljetetaan noin kuusi miljoonaa kiloa viljaa vuodessa vesilintujen ruokkimiseksi, mikä tarkoittaa noin 18 kiloa viljaa saalislintua kohden. Tämä on johtanut erittäin suuriin sorsasaaliisiin.

Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee asetusta ravintohoukuttimen käytön kieltämiseksi. Ravintohoukuttimen kielto ei ole voimassa vuoden 2021 vesilinnustuksessa lukuun ottamatta metsähanhen metsästystä ja merihanhen peltopyyntiä.

Suomen riistakeskus suosittelee malttia viljan sekä saaliin määrään ruokintapaikoilla. Elinympäristöjen kunnostaminen ja hoito tukee vesilintukantoja. Metsästäjien riistanhoitotyöhön käyttämä aika tulee siirtää ruokinnasta pienpetopyyntiin ja elinympäristöjen kunnostamiseen.

 

Lisätietoja:

Alueelliset lisätiedot alueiden riistapäälliköiltä ja riistasuunnittelijoilta, katso yhteystiedot riista.fi

Vastuullinen vesilinnustaja (riistainfo.fi)

Kategoriat: Metsästysuutiset

Luke ja Luomus: Pesivien vesilintuparien määrä on viime vuoden tasolla, sinisorsalla erinomainen poikastuotto

Riista.fi - 17.08.2021 - 10:12

Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja Luonnontieteellisen keskusmuseon (Luomus) yhteistiedote

Neljän tärkeimmän riistasorsalajimme pesivien parien määrässä eli pesimäkannoissa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia viime vuoteen verrattuna. Tavin, haapanan ja telkän pesimäkannat jäivät pitkäaikaisen keskiarvon alapuolelle, sinisorsan pysyi keskiarvon tuntumassa. Sinisorsalla oli ennätyksellisen hyvä poikastuotto.

Sinisorsan pesimäkanta on ollut pitkällä aikavälillä kasvussa, mutta 2010-luvun puolivälissä kasvu taittui. Viimeisen kymmenen vuoden (2012–2021) aikana kannankehityksessä ei ole ollut havaittavissa selkeää suuntausta. Kanta on nyt laskussa toista vuotta peräkkäin, mutta pysyi kuitenkin pitkän aikavälin (1986–2020) keskiarvon tuntumassa.

Tavin pesimäkanta on pitkällä aikavälillä taantunut, mutta viimeiset kymmenen vuotta kanta on vaihdellut ilman selvää suuntaa. Kanta laski hieman viime vuodesta ja näin ollen pysyi pitkäaikaisen keskiarvon alapuolella.

Telkän pesimäkanta on taantunut sekä pitkällä aikavälillä että viimeisen kymmenen vuoden aikana. Kanta kasvoi hieman viime vuodesta, mutta pysyi edelleen pitkän aikavälin keskiarvon alapuolella.

– Haapanan pesimäkanta on taantunut voimakkaasti ja lähes yhtäjaksoisesti 1990-luvun puolivälistä lähtien. Pesimäkantaindeksi putosi nyt koko seurantajakson alhaisimmalle tasolle, kertoo johtava tutkija Hannu Pöysä Luonnonvarakeskuksesta (Luke).

Pesimäkantojen alueellisissa muutoksissa lajikohtaisia eroja

Tärkeimpien riistasorsien pesimäkantojen kehitystä on nyt ensimmäistä kertaa tarkasteltu myös alueittain: Suomi on jaettu etelä-, keski- ja pohjoisosaan. Sinisorsan, tavin ja telkän pesimäkantojen pitkäaikaiskehityksessä ei ole havaittavissa merkittäviä alueiden välisiä eroja. Sitä vastoin haapanan pesimäkanta on taantunut eteläisessä ja pohjoisessa Suomessa voimakkaammin kuin maan keskiosissa.

– Muillakin lajeilla on alueellisia eroja kannankehityksissä. Esimerkiksi tukkasotka on taantunut selvästi maan etelä- ja keskiosissa, mutta ei pohjoisessa. Kuikka sitä vastoin on runsastunut maan etelä- ja keskiosissa, mutta ei pohjoisessa, selventää yli-intendentti Aleksi Lehikoinen Luonnontieteellisestä keskusmuseosta (Luomus).

Sinisorsalla erinomainen poikastuotto

Kesällä tehdyissä poikuelaskennoissa nähtiin erityisen paljon sinisorsia.

– Sinisorsan poikastuotto kasvoi 16 % viime vuodesta, ja poikastuottoindeksi nousi ennätyksellisen korkeaksi vuodesta 1989 alkaen käynnissä olleissa laskennoissa, iloitsee erikoistutkija Andreas Lindén Lukesta.

Tavin poikastuotossa ei tapahtunut merkittävää muutosta viime vuoteen verrattuna. Poikastuotto on laskenut pitkällä aikavälillä, ja vaikka nousua vuoden 2017 aallonpohjasta on tapahtunut, poikastuotto pysyi edelleen pitkäaikaisen keskiarvon alapuolella.

Telkän ja haapanan poikastuotto on laskenut pitkällä aikavälillä. Poikastuotto on kuitenkin kohentunut molemmilla lajeilla viimeisen kahden vuoden aikana ja nousi nyt pitkäaikaisen keskiarvon tuntumaan.

Laskennoista vastaavat vapaaehtoiset

Pesimäkantoja ja poikastuottoa koskevat tiedot perustuvat 1980-luvun lopulta lähtien toteutettuihin valtakunnallisiin vesilintulaskentoihin. Metsästäjät ja lintuharrastajat laskivat vuonna 2021 pesiviä pareja yhteensä 2069 kohteelta ja poikueita 636 kohteelta.

Luonnonvarakeskus (Luke) tuottaa vuosittain yhdessä Luonnontieteellisen keskusmuseon (Luomus) kanssa arvion vesilintukantojen tilasta. Tietoa hyödyntävät riistahallinto sekä vesilintujen ja vesiluonnon suojelusta vastaavat tahot.

Lisätietoja ja lajien kannankehityskuvaajat on esitetty Luonnonvarakeskuksen nettisivuilla osoitteessa: https://www.luke.fi/tietoa-luonnonvaroista/riista/vesilinnut/vesilintuseurantojen-tulokset/

Kategoriat: Metsästysuutiset

Karhunmetsästys alkaa

Riista.fi - 17.08.2021 - 09:00

Suomen riistakeskus on myöntänyt yhteensä 356 poikkeuslupaa karhun kannanhoidolliseen metsästykseen perjantaina 20. elokuuta alkavalle metsästyskaudelle. Poikkeuslupien lisäksi poronhoitoalueella voidaan kaataa alueellisen kiintiön nojalla 90 karhua, joista 20 läntisellä ja 70 itäisellä poronhoitoalueella.

Karhun kannanhoidollisen metsästyksellä säädellään kannan kokoa karhukannan hoitosuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Metsästys myös ylläpitää karhujen ihmisarkuutta ja vähentää vahinkoja.

– Saaliiksi päätyvät ensimmäisinä asutuksen tuntumassa liikkuvat yksilöt. Ihmispelkonsa menettäneet karhut ovat myös todennäköisimpiä mehiläis- tai rehupaalivahinkojen tekijöitä, kertoo Kainuun riistapäällikkö Marko Paasimaa.

Poronhoitoalueen alueellisilla kiintiöillä metsästävien tulee seurata karhukiintiön täyttymistä. Karhunpyynnin edistymistä voi seurata Suomen riistakeskuksen kotisivuilla osoitteessa www.riista.fi.

 

Arvokas ja kunnioitettu saalis

Karhun pyyntiin osallistuu kauden aikana tuhansia metsästäjiä. Erityisesti kauden ensimmäisinä päivinä on karhulupa-alueilla kuhinaa. Karhua metsästetään Suomessa pääsääntöisesti koirien avulla ja seurueina. Poikkeusluvansaaja huolehtii luvan laillisesta käytöstä ja seuruemetsästyksessä pakollinen metsästyksenjohtaja johtaa käytännön pyyntitapahtumaa.

Saaliiksi saadusta karhusta on tehtävä ilmoitus Suomen riistakeskukselle. Saalisilmoitukset tehdään Oma riista -palvelussa sähköisesti.

Talja ja kallo kuuluvat perinteisesti karhun kaatajalle ja saalista on nykyäänkin tapana juhlia peijaisissa. Tarkastetut lihat jaetaan pyyntiin osallistujien kesken. Jos lihat tai talja myydään, tarvitaan siihen Suomen ympäristökeskuksen lupa.

– Kiinnostus karhujahtia kohtaan on vuosi vuodelta kasvanut.  Vaikka tavoitteena on pienentää tiheimpien alueiden karhukantaa, kauden tavoitteeksi voisi asettaa kiireettömän ja ennen kaikkea turvallisen karhusyksyn.  Annetaan metsien kuninkaalle sen arvoinen jahti, Paasimaa suosittelee.

Kategoriat: Metsästysuutiset

Metsähallitus: Myrskytuhot vaikuttavat tuhansien metsästäjien liikkumiseen

Riista.fi - 17.08.2021 - 08:58

Metsähallituksen tiedote. 

Metsähallitus on julkaissut uudet metsästyskartat, joissa näkyvät kesäkuisen Paula-myrskyn tuhoalueet. Kaatunutta metsää on metsästysalueilla, joilla metsästää vuosittain jopa 16 000 metsästäjää. Nyt heitä kehotetaan seuraamaan karttoja ja välttämään myrskytuhoalueita Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa turvallisuussyistä. Metsähallitus aloitti myrskytuhopuiden korjuun jo heinäkuun alussa.

Linkit tuhoaluekarttoihin löytyvät tiedotteen lopusta. 

Tuhot vaikuttavat metsästykseen Taivalkoskella, Pudasjärvellä, Kuusamossa  Suomussalmella, Puolangalla ja Utajärvellä.

Kaikkiaan tuhoista kärsineillä alueella metsästää vuosittain jopa noin 16 000 metsästäjää. Alueille myytiin viime kaudelle yhteensä 6 000 pienriistanmetsästyslupaa ja myönnettiin 76 hirvenmetsästyksen aluelupaa hirviseurueille. Lisäksi 9000 paikallisella metsästäjällä on metsästyslain 8§:n mukainen metsästysoikeus johonkin vahinkoja kärsineestä alueesta. 

”Metsästäjien tulee välttää liikkumista tuhoalueilla, sillä se ei ole turvallista. Alueilla on myös korjuutöitä käynnissä. Julkaisemistamme kartoista näkyy, missä kaatunutta metsää on”, ylitarkastaja Ahti Putaala Metsähallituksesta sanoo. 

Metsähallituksen päätöksen mukaan jokaisella metsästysalueella on kuitenkin niin paljon metsästykseen sopivia alueita jäljellä, ettei jo hankittuja metsästyslupia peruta. Metsästäjille halutaan myös tarjota mahdollisuus jatkaa harrastustaan näilläkin alueilla. Sen sijaan kaatuneet metsät otetaan huomioon siinä, kuinka paljon lupia asetetaan vielä myyntiin. 

Elokuun lopussa alkaa metsästysalueiden lopullisen kiintiön myynti. Silloin myytävien lupien määrä perustuu tuoreisiin riistalaskentoihin.

Etelä-Taivalkosken lupa-alueen pinta-alasta noin kolmannes on pois metsästyskäytöstä. Toisaalta esimerkiksi Puolangan metsästysalueella tuhoja on vain pienellä pinta-alalla alueen pohjoisosissa.

 

Myrskytuhopuiden korjuun aloitettu

”Erityistä huomiota on kiinnitetty kulkemista haittaavan puuston korjaamiseen teiltä ja reiteiltä. Tuhoalue on kuitenkin hyvin laaja, joten puunkorjuu tulee kestämään vähintään vuoden”, arvioi Metsähallituksen asiakkuusjohtaja Heikki Kääriäinen.

Tuhopuita ei korjata boreaalisen luonnonmetsän kriteerit täyttäviltä kohteilta eikä alueilta, joiden osalta Metsähallitus on tehnyt suojelupäätöksen.

”Kaikkea puuta ei saada metsistä korjattua, vaikka korjuulle ei sinänsä olisi rajoituksia. Metsiin tuleekin jäämään merkittävä määrä uutta lahopuuta, mikä on luonnon monimuotoisuuden kannalta hyvä asia”, Heikki Kääriäinen toteaa.

Vaikutuksia myös  hirvenmetsästykseen

Pienriistakohteiden lisäksi myrskyalueella on 11 Metsähallituksen hirvenmetsästysaluetta. Yhdellä hirvenmetsästysalueella voi metsästää useita hirviseurueita, joissa metsästää yhteensä satoja hirvenmetsästäjiä. 

Myrsky ei ole tiettävästi aiheuttanut riistavahinkoja, ja esimerkiksi hirvikannan säätely alueilla on edelleen tärkeää. 

Hirvenmetsästys alkaa Kuusamossa ja Taivalkoskella syyskuun alussa ja muilla myrskyalueilla 2. lokakuuta. 

 

Katso myrskytuhot kartalla!  (Eräluvat.fi-sivusto: lupa-alueen nimi, lupa-alueen numero) 

Etelä-Taivalkosken lupa-alue 5622 (eraluvat.fi PDF, 5,7 Mb) 

Etelä-Pudasjärvi 5625 (eraluvat.fi PDF, 4,2 Mb) 

Syöte 5624 (eraluvast.fi PDF, 4,9 Mb) 

Itä-Kuusamo 5637 (eraluvat.fi PDF, 3,5 Mb) 

Länsi-Suomussalmi 5605 (eraluvat.fi PDF, 4,6 Mb)  

Hossa 5602 (eraluvat.fi PDF, 4,8 Mb) 

Puolanka 5608 (eraluvat.fi PDF, 5,5 Mb) 

Utajärvi 5628 (eraluvat.fi PDF, 2,7 Mb) 


Lisätietoja:
 

Ylitarkastaja Ahti Putaala, 040 827 2574, etunimi.sukunimi@metsa.fi
Asiakkuusjohtaja Heikki Kääriäinen, Metsähallitus Metsätalous Oy, 0206 39 5002 (puunkorjuut myrskytuholueilla), etunimi.sukunimi@metsa.fi 

Kategoriat: Metsästysuutiset

Luke: Metsästäneiden määrä pysyi ennallaan vuonna 2020

Riista.fi - 16.08.2021 - 08:20

Luonnonvarakeskuksen tiedote

Runsas 200 000 metsästäjää kävi metsällä vuonna 2020 eli noin kaksi kolmasosaa riistanhoitomaksun maksaneista. Määrä on pysynyt suunnilleen samana jo usean vuoden ajan. Koronavuodella ei näin ollen näyttäisi olleen suurta vaikutusta metsällä käyntiin.

Riistanhoitomaksuja maksettiin viime vuonna pari tuhatta enemmän kuin vuonna 2019. Naisten osuus metsästäjäkunnasta kasvaa vuosi vuodelta. Vuonna 2020 naisia oli jo yhdeksän prosenttia metsästäjistä, kun vielä vuosituhannen alussa heitä oli vajaa neljä prosenttia. Muun muassa nämä tiedot ilmenevät Luonnonvarakeskuksen (Luke) julkaisemasta metsästystilastosta.

Metsäkanalintusaaliissa ei suuria muutoksia

Vuoden 2020 metsäkanalintusaalis oli suunnilleen samansuuruinen kuin edellisenä vuonna. Metsäkanalintujen määrä on kohentunut muutaman vuoden takaisesta, mikä heijastuu myös saaliin määrään. Viime vuonna saatiin saaliiksi noin 116 000 teertä ja 34 000 metsoa. Pyitä pyydettiin kolmanneksen edellisvuotta vähemmän. Saalis oli noin 29 000 pyytä. Riekkosaaliin suuruudeksi arvioitiin noin 38 000 lintua.

Vesilintusaaliit pienentyneet vuosien saatossa

Vesilinnuista sinisorsia pyydettiin eniten, noin 195 000 sorsaa, mikä vastaa edellisvuotista saalismäärää. Sinisorsasaalis kuitenkin väheni 2010-luvulla. Toiseksi eniten pyydettiin taveja, 53 000 lintua, heinätavit mukaan lukien. Tavisaalis väheni edellisvuodesta runsaan kolmanneksen. Telkkiä pyydettiin seuraavaksi eniten, noin 32 000 yksilöä. Sekä tavi- että telkkäsaalis ovat tasaisesti pienentyneet viimeisen 20 vuoden aikana. Molempien lajien saalismäärät ovat vähentyneet kolmannekseen 1990-luvun loppupuolen saalismääristä. Muiden sorsalintujen kannat ovat huomattavasti harvalukuisempia kuin edellä mainittujen ja näitä on saatu saaliiksi paljon pienempiä määriä.

Jänissaalis koheni hieman

Metsäjänissaalis on merkittävästi vähentynyt vuoden 2014 jälkeen, mutta viime vuonna saaliista saatiin pitkästä aikaa edellisvuotta enemmän. Myös rusakoita pyydettiin edellisvuotta enemmän. Vuotuinen rusakkosaalis on vuosien varrella vaihdellut huomattavasti vähemmän kuin metsäjänissaalis. Metsäjänissaalis vuonna 2020 oli noin 97 000 ja rusakkosaalis 71 000 yksilöä.

Eniten hirvieläinten ja metsäkanalintujen metsästäjiä

Pienriistan metsästäjistä suurin osa metsästää metsäkanalintuja. Vuonna 2020 noin 166 000 metsästäjää metsästi pienriistaa ja 122 000 hirvieläimiä. Metsäkanalintuja pyysi 102 000 ja vesilintuja noin 73 000 metsästäjää. Metsästäjämäärät eivät juurikaan poikenneet edellisvuoden määristä. Hirvieläimiä metsästäviä oli aavistus vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Metsästystilasto perustuu metsästäjien ilmoituksiin

Metsästystilaston metsästäjämäärä- ja saalisarviot perustuvat suureksi osaksi 7500 metsästäjälle lähetettyyn kyselyyn. Kyselyyn vastasi 65 prosenttia kyselyn saaneista metsästäjistä. Vastaukset painotettiin alueellisesti. Luvanvaraisten ja ilmoitusvelvollisten lajien saalistiedot ovat peräisin Suomen riistakeskuksesta.

Vesilintukannat ovat viime vuosina taantuneet ja siksi saalismääriä seurataan vähälukuisimpien lajien kohdalla entistä tarkemmin.  Vuoden 2020 elokuusta tähtien on Suomen riistakeskukselle täytynyt ilmoittaa haapana-, jouhisorsa-, lapasorsa-, heinätavi-, haahka-, alli-, tukkasotka- ja isokoskelosaaliit sekä myös nokikanasaaliit. Tiedonkeruutavan näin muututtua vuoden 2020 saalistiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia edellisvuosien saalisarvioihin.

Lisätietoa tilastosta Luonnonvarakeskuksen sivuilta (stat.luke.fi).

Kategoriat: Metsästysuutiset

Luke: Taigametsähanhen poikastuotto edellisvuotta parempi – Pohjoisimman Lapin sulkiva hanhikanta edelleen harva

Riista.fi - 12.08.2021 - 09:00

Luonnonvarakeskuksen tiedote

Luonnonvarakeskuksen (Luke) heinäkuussa 2021 toteuttamien lentolaskentojen perusteella taigametsähanhen (Anser fabalis fabalis) poikastuotto oli tänä kesänä edellistä kesää parempi koko kotimaisella pesimisalueella. Sulkiva hanhikanta runsastui erityisesti Lapissa viime vuoden aallonpohjan jälkeen. Lapin hanhikanta on kuitenkin edelleen harva, ja Lapin pohjoisosissa, Enontekiöllä ja Inarissa, ei havaittu sulkivia metsähanhia lainkaan.

Lentolaskentojen avulla tarkastettiin yhteensä noin 1360 mahdollista taigametsähanhen sulkimispaikkaa Pirkanmaalta Inarin Lappiin.

− Lasketuista kohteista noin 7 % oli metsähanhien asuttamia, kun vastaavasti viime vuonna hanhia löytyi noin 5 %:sta kohteista. Lisäksi havaittujen sulkimisparvien keskimääräinen koko kasvoi, kertoo tutkija Antti Paasivaara Lukesta.

Lähivuosina laskennat tarkentavat tietoa metsähanhen keskimääräisestä vuosittaisesta poikastuotosta.

− Vaikka sulkiva taigametsähanhikanta on nyt viime vuotta runsaampi, metsähanhen metsästyksessä (20.–27.8.) kannattaa käyttää harkintaa ja varovaisuutta erityisesti Lapin pohjoisosissa. Metsästys kannattaa kohdistaa ensisijaisesti poikasiin, jotka yleensä seuraavat emojaan, Paasivaara kertoo.

Metsähanhen kannanarviointiin kehitetty vakioitu menetelmä

Nyt toteutettu laskenta on jatkoa aikaisemmille Luken ja Suomen riistakeskuksen suorittamille laskentalennoille, joissa on kehitetty sopivaa menetelmää metsähanhikannan seurantaan.

− Tavoitteena on tuottaa vakioidulla menetelmällä vuosittaista tietoa Suomen metsähanhikannan poikastuotosta metsästyksen suunnittelua varten, Paasivaara kertoo.

Tulevina vuosina laskentaa kehitetään edelleen vastaamaan riistahallinnon tietotarpeisiin kustannustehokkaasti.

Tämänvuotiset seurantalennot aloitettiin heinäkuun 6. päivä metsähanhen esiintymisalueen eteläreunoilta Pirkanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla. Sieltä jatkettiin Keski-Pohjanmaan, Ylä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Kainuun kautta Pohjois-Pohjanmaalle, joka on perinteisesti ollut Suomen metsähanhikannan ydinaluetta. Pohjois-Pohjanmaan jälkeen lennettiin Etelä-, Itä-, Keski- ja Länsi-Lapin metsäalueiden suurten soiden hanhikohteita. Pohjoisimmat kohteet sijaitsivat Inarissa Kaamasen alueella, jotka laskettiin 18. päivä heinäkuuta.

Sulkivalla kannalla tarkoitetaan lisääntymisessään onnistuneita aikuisia hanhia ja niiden poikasia, jotka pysyvät kesän sulkasadon ajan kotimaisilla pesimäalueillaan. Sulkasadossa aikuiset hanhet pudottavat ja kasvattavat uudet siipisulat heinäkuun aikana. Myös poikaset ovat tuolloin vielä lentokyvyttömiä. Pesinnässä epäonnistuneet ja pesimättömät metsähanhet muuttavat pääsääntöisesti sulkimaan tundralle Novaja Zemljan saarelle.

− Sulkivan kannan koko antaa hyvän kuvan pesinnöissään onnistuneiden parien määrästä sekä poikasten selvitymisestä. Sulkivien lintujen määrä ei kuitenkaan kerro suoraan kotimaisen kannan suuruutta, sillä suuri osa metsähanhipareista epäonnistuu pesinnöissään. Metsähanhen pesimäkanta vaihtelee oletettavasti vähemmän kuin sulkivien hanhien määrä, Paasivaara toteaa.

Luonnonvarakeskus kiittää laskentaa tukeneita rengastajia, harrastajia ja metsästäjiä. Heidän merkityksensä laskentojen onnistumiselle on keskeinen.

Kategoriat: Metsästysuutiset

Itämerennorppia saaliiksi aiempaa vähemmän – halleja enemmän

Riista.fi - 11.08.2021 - 12:00

Heinäkuun lopussa päättyneen metsästysvuoden saalismäärät nousivat hallin osalta, mutta itämerennorpan saalis vastaavasti laski edelliseen metsästysvuoteen verrattuna. Halleja saatiin saaliiksi 79 % enemmän ja itämerennorppia 12 % vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Harmaahylkeen eli hallin saalis oli 1.8.-31.12.2020 ja 16.4.-31.7.2021 ajoittuneessa pyynnissä yhteensä 413 (pyyntikaudella 2019-2020 vastaavasti 231) yksilöä, joista 130 (64) saatiin saaliiksi Perämeren-Merenkurkun, 119 (81 Lounais-Suomen ja 164 (86) Suomenlahden kannanhoitoalueelta. Kaikilla merialueilla saalismäärä nousi.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella säätämä hallin metsästyskiintiö oli 1 050 yksilöä jakautuen Perämeren-Merenkurkun 350, Lounais-Suomen 400 ja Suomenlahden 300 halliin. Saaliiksi saatiin siten 39 % kiintiön sallimasta hallimäärästä. Suomenlahdella saaliiksi saatiin 55 %, Lounais-Suomessa 30 % ja Perämeren-Merenkurkun kannanhoitoalueella 37 % alueellisesta kiintiöstä. Ministeriön kiintiöasetus (enintään 1 050 hallia metsästysvuotta kohden) on voimassa vuoteen 2022 asti.

Keväinen hylkeenpyyntisää. Kuva: Stefan Pellas

Itämerennorppia saatiin Suomen riistakeskuksen myöntämillä pyyntiluvilla saaliiksi 1.8.2020-31.7.2021 yhteensä 273 yksilöä, kun pyyntikauden 2019-2020 saalis oli vastaavasti 311 yksilöä. Itämerennorpan metsästysaika muutettiin vuoden 2018 kesäkuusta alkaen vastaamaan hallin metsästysaikaa, eli molemmat lajit ovat rauhoitettuja tammikuun 1. päivästä huhtikuun 15. päivään. Maa- ja metsätalousministeriön säätämä kiintiö 1.8.2020-31.7.2021 oli yhteensä 375 norppaa Perämeren-Merenkurkun kannanhoitoalueella, joka ulottuu Torniosta Kristiinankaupunkiin. Pyyntilupia ei myönnetty norpalle Perämeren-Merenkurkun kannanhoitoalueen ulkopuolelle.

Pyyntilupa muuttui metsästyskiintiöksi

Valtioneuvosto muutti metsästysasetusta huhtikuussa siten, että itämerennorpan metsästyksessä ei jatkossa enää tarvita pyyntilupaa, vaan saalismäärää säädellään nyt alueellisen metsästyskiintiön avulla ns. keskeytysmetsästyksenä. Itämerennorppia voidaan metsästysaikana saalistaa maa- ja metsätalousministeriön asettaman alueellisen kiintiön rajoissa.

Nyt alkaneen metsästysvuoden kiintiöllä sallitaan yhteensä enintään 375 itämerennorpan metsästys Perämeren-Merenkurkun kannanhoitoalueella. Kiintiö on sama kuin vuotta aiemmin pyyntilupien perusteella saaliiksi saatujen norppien suurin sallittu saalismäärä. Mikäli tälle metsästysvuodelle asetettu kiintiö täyttyy ennen metsästysvuoden loppumista, on Suomen riistakeskuksen määrättävä metsästys päättyneeksi kyseessä olevalla kannanhoitoalueella.

Syksyinen kyttäyspyynti. Kuva: Stefan Pellas

Molempien hyljelajien kannat ovat vahvat ja elinvoimaiset. Vuonna 2020 Itämerellä nähtiin laskennoissa vajaat 40 000 harmaahyljettä. Näistä Suomen merialueella oli vajaat 17 000. Itämeren alueen laskentojen perusteella itämerennorpan laskentakanta on pelkästään Perämeren-Merenkur­kun kannanhoitoalueella yli 20 000 yksilöä. Suomen merialueen hallilaskennat tekee Luonnon­varakeskus. Perämeren norppalaskennoista vastaa Ruotsin luonnonhistoriallinen museo.

Merihylkeiden metsästyskiintiöiden tarkoituksena on estää ja vähentää hyljekannan kalastukselle ja kalankasvatukselle aiheuttamia vahinkoja.

Kategoriat: Metsästysuutiset

MMM: Itämerennorpan metsästys ei enää edellytä pyyntilupaa – Metsästys on sallittua ainoastaan Perämerellä

Riista.fi - 10.08.2021 - 12:36

Itämerennorpan metsästykseen ei enää vaadita Suomen riistakeskuksen myöntämää pyyntilupaa, vaan norppaa voidaan metsästää metsästysaikana alueellisen kiintiön puitteissa. Kiintiömetsästyksellä vähennetään metsästäjien hallinnollista taakkaa sekä helpotetaan kalastukselle ja pyydyksille vahinkoja aiheuttavien itämerennorppayksilöiden poistamista.

Metsästysasetusmuutos astui voimaan 1.8. ja 9.8. tuli voimaan alueellinen kiintiö, joka sallii enintään 375 itämerennorpan metsästyksen Perämeren-Merenkurkun kannanhoitoalueella metsästysvuonna 2021–2022. Kiintiö on suuruudeltaan sama kuin edellisenä metsästysvuonna ja metsästysaika on 16.4–31.12. Lounais-Suomen ja Suomenlahden kannanhoitoalueille kiintiötä ei edelleenkään asetettu.

Metsästäjällä on velvollisuus ilmoittaa alueellisen kiintiön puitteissa saaliiksi saatavista norpista Suomen riistakeskukselle. Mikäli asetettu kiintiö täyttyy ennen metsästysvuoden loppumista, Suomen riistakeskuksen on määrättävä metsästys päättyneeksi kyseessä olevalla kannanhoitoalueella.

Halli ja itämeren norppa aiheuttavat ammattikalastajille merkittäviä vahinkoja etenkin Perämerellä.

– Muutoksella halutaan pienentää itämeren norpan aiheuttamaa sosiaalista konfliktia ja nostaa sen arvoa vahinkoeläimestä arvostetuksi riistalajiksi. EU-lainsäädännön mukainen hyljetuotekauppakielto aiheuttaa tosin sen, että pyydettyjä hylkeitä voi hyödyntää vain metsästäjien omassa taloudessa, sanoo maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Metsästyskaudella 2020–2021 pyydettiin 273 itämeren norppaa Oma riista –palvelun saalisilmoitusten mukaan. Metsästyskaudella 2019–2020 pyydettiin 305 itämeren norppaa. Vuoteen 2015 saakka metsästys oli mahdollista ainoastaan vahinkoperusteisin poikkeusluvin. Vuonna 2015 sallittiin pyyntiluvilla metsästäminen ja tänä syksynä siirrytään samanlaiseen metsästysjärjestelyyn kuin hallilla.

Itämeren norppa luokiteltiin viimeisimmässä uhanalaisuusarviossa silmälläpidettäväksi eli se ei ole enää uhanalainen. Norppien laskentatulos on vaihdellut voimakkaasti vuosina 2013−2020. Norppakantaa arvioidaan lentäen eli jään päällä näkyvien norppien määrä arvioidaan ilmasta käsin. Tuoreen ruotsalaisen arvion mukaan Perämeren todellinen populaatiokoko voi olla jopa yli 20 000 itämeren norppaa. Tuloksessa on huomioitu, että itämeren norppakanta kasvaa keskimäärin viisi prosenttia vuodessa ja se, että kahtena keväänä laskentakanta on ollut 16 000 – 17 000 norppaa. Arviossa huomioidaan se, että osa itämeren norpista on laskenta-aikaan poissa jäältä.

Asetus PDF 97kB
Muistio PDF 528kB

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä: Erityisasiantuntija Jussi Laanikari, p. 040 733 6229

Kategoriat: Metsästysuutiset

Luke: Riistakolmiolaskennat kesä 2021: metsäkanalintujen pesintä onnistui hyvin

Riista.fi - 10.08.2021 - 09:54

Metsäkanalintujen kannat kasvavat maltillisesti suuressa osassa maata jo neljättä vuotta peräkkäin. Kesän 2021 riistakolmiolaskentojen perusteella kaikkien metsäkanalintulajien kannat kasvavat jossain päin maata. Varsinkin pyyn kannat ovat kasvaneet lähes koko maassa.

− Pesinnät onnistuivat hyvin. Kuluvan kesän poikasosuus ja poikueiden koot ovat usealla alueella pitkän aikavälin keskiarvon tuntumassa tai selvästi sen yläpuolella. Varsinkin Oulun ja Kainuun seudulla on laskettu paljon poikasia, kertoo erikoistutkija Andreas Lindén Luonnonvarakeskuksesta (Luke).

− Lämmin alkukesä on poikasten selviytymisen kannalta hyvä. Jännitti kuitenkin nähdä, miten tämän kesän äärimmäiset helteet vaikuttivat tilanteeseen. Poikueet näyttävät selvinneen kuitenkin hyvin, Lindén kertoo.

Lajikohtainen tarkastelu:

 • Metsolla ja teerellä kannantiheyden muutos viime vuoteen verrattuna vaihtelee melko paljon alueittain, mutta keskimäärin suunta on kasvava.
 • Pyyllä kasvava suunta on harvinaisen yhtenevä; kannat ovat viime vuosien tapaan jatkaneet selvää kasvuaan lähes koko maassa. Keskimäärin tiheys on kasvanut jopa 32 % viime vuodesta ja on nyt monin paikoin lähellä pitkäaikaista keskiarvoaan.
 • Myös riekkokannan maltillinen kasvu jatkuu lajin runsaimmilla boreaalisilla metsäalueilla Lapissa, Kainuussa ja Oulussa. Etelämpänä siellä, missä lajia vielä esiintyy laskettavaksi asti, kanta taantui hieman tai pysyi vakaana edelliseen vuoteen verrattuna.
Pyy ja riekko vaarantuneita

Sekä pyy että riekko on luokiteltu vaarantuneiksi vuoden 2019 kansallisessa uhanalaisuusarvioinnissa. Nyt kannat ovat jo 3–5 vuoden ajan näyttäneet selviä palautumisen merkkejä pahimmasta aallonpohjasta, joka oli 2016–2017. Talvesta kevääseen valkoisen höyhenpeitteen omaava riekko on kärsinyt laajamittaisten soiden ojitusten lisäksi myös ilmastonmuutoksen aiheuttamasta lumipeitteisen kauden lyhenemisestä.

– Ilahduttavasta kannankasvustaan huolimatta arvioin, että riekko ei enää palaa pesimään esimerkiksi Suomen etelärannikolle, josta se on paikallisesti kuollut sukupuuttoon, Lindén toteaa.

Kolmiolaskennat kertovat metsäkanalintukantojen kehityksestä

Kolmen henkilön avoriveissä toteutettava riistakolmiolaskenta mittaa metsäpeitteisen Suomen kanalintutiheyksiä. Ylä-Lapin tunturialueilla tehdään erilisiä kanakoira-avusteisia riekkolaskentoja. Niiden tulokset valmistuvat myöhemmin ja esitetään erillisessä raportissa.

Koko maassa on raporttia laadittaessa laskettu ja palautettu tiedot 848 riistakolmiosta. Tämä on noin 3 % vähemmän kuin viime vuonna samana ajankohtana.

Kesäinen metsäkanalintulaskenta on mittava vapaaehtoisten ponnistus, joka palvelee niin riistakantojen hoitoa kuin tieteellistä tutkimustakin. Suuret kiitokset kaikille laskijoille!

Kategoriat: Metsästysuutiset

Hirvieläinten pyyntiluvat Satakunnassa

Riista.fi - 09.08.2021 - 15:03

Suomen riistakeskuksen Satakunnan toimialueelle on myönnetty tulevalle metsästyskaudelle pyyntilupia 2631 kpl hirvelle, 14487 kpl valkohäntäpeuralle ja 79 kpl kuusipeuralle. Yhdellä pyyntiluvalla voidaan kaataa yksi aikuinen hirvieläin tai kaksi vasaa.

Hirvilupien määrä ennallaan

Hirven osalta myönnetty kokonaislupamäärä on samalla tasolla kuin edellisellä metsästyskaudella. Luonnonvarakeskuksen keväällä julkaiseman arvion mukaan hirvikanta on Satakunnan toimialueella nyt tavoitetasossa, ja metsästyksen tavoitteena onkin pitää hirvikanta nykyisellään. Osa myönnetyistä luvista on tarkoitettu ns. pankkiluviksi, jotka on mahdollista ottaa käyttöön mikäli jahdin yhteydessä osoittautuu että hirviä on arvioitua enemmän.

Valkohäntäpeuralle jälleen ennätysmäärä lupia

Valkohäntäpeuran pyyntilupamäärä nousi Satakunnan toimialueella noin 22 prosenttia edelliseen kauteen verrattuna. Valkohäntäpeuroja on kaadettu viime vuosina ennätysmäärin, mutta Luonnonvarakeskuksen keväällä antaman arvion mukaan kannan kasvu on edelleen jatkunut. Edellisellä metsästyskaudella pyyntilupia käytettiin toimialueella noin 10 000 kpl, joten nyt myönnetty lupamäärä antaa mahdollisuuden huomattavasti viime kautta suurempaan saalismäärään.

Peurajahtiin heti syyskuussa

Hirvieläinten vahtimalla tapahtuva metsästys on nykyisin mahdollista aloittaa syyskuun alusta. Riistakeskus suosittelee, että etenkin valkohäntäpeurojen metsästys aloitettaisiin kolarien ehkäisemiseksi ja kaatotavoitteiden saavuttamiseksi täydellä teholla heti kauden alussa.

 

Lisätietoja:

riistapäällikkö Antti Impola

antti.impola@riista.fi

puh. 029-4312321.

 

riistasuunnittelija Reima Laaja

reima.laaja@riista.fi

puh. 029-4312322.

Kategoriat: Metsästysuutiset

Hirvieläinten pyyntiluvat myönnetty

Riista.fi - 09.08.2021 - 08:59

Suomen riistakeskus on myöntänyt tulevan metsästyskauden hirvieläinten pyyntiluvat. Syksyn ja talven jahdeissa on käytössä 41 631 hirven, 77 881 valkohäntäpeuran, 507 kuusipeuran ja 18 metsäpeuran pyyntilupaa. Yhdellä pyyntiluvalla saa kaataa yhden aikuisen tai kaksi vasaa, ellei pyyntiluvan ehdoissa ole muuta määrätty.

Hirven pyyntiulupamäärää on pienennetty monin paikoin hirvikannan pienentymisen seurauksena. Muutokset lupamäärissä peilaavat alueen hirvikannan kokoa ja kehitystä. Viime vuoteen nähden hirven pyyntilupamäärä pienentyi koko maassa noin viisi prosenttia, mutta suhteellisesti eniten lupamäärä pienentyi Lapin, Oulun ja Kainuun alueilla. Pyyntilupamäärä kasvoi Uudellamaalla ja Kaakkois-Suomessa.

Luonnonvarakeskuksen tuottaman arvion mukaan hirvikanta pienentyi viime kauden metsästyksellä noin 10,6 prosenttia ja oli metsästyskauden jälkeen noin 82 100 hirveä (95 % luottamusväli 70 500 – 95 400 hirveä).  Hirvikantaa on pienennetty metsästyksellä viime vuosina ja kanta oli viime kauden jälkeen noin neljänneksen pienempi kuin viisi vuotta sitten.

Hirvitalousalueille asetetut tavoitteet tähtäävät koko maassa 70 000 – 86 000 yksilön talvikantaan. Noin kahdella kolmesta hirvitalousalueesta hirvitiheys on viime kauden metsästyksen jälkeen tavoitteen mukainen, mutta osalla alueista tavoitellaan edelleen kannan leikkaamista.

Viime syksyn metsästyksessä saatiin saaliiksi 49 131 hirveä ja pyyntiluvista käytettiin noin 80 prosenttia.

Tulossa ennätyksellinen peurajahti

Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan Suomen valkohäntäpeurakanta oli viime kauden metsästyksen jälkeen noin 125 000 valkohäntäpeuraa (95 % luottamusväli 113 000 – 136 000). Tarkentuneen arviointimenetelmän mukaan kanta kasvoi edellisvuodesta noin 15 % huolimatta siitä, että valkohäntäpeuroja kaadettiin huomattavasti aiempaa enemmän. Viime metsästyskaudella saaliiksi saatiin noin 70 000 valkohäntäpeuraa. Peurakanta keskittyy voimakkaasti Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan sekä Etelä- ja Pohjois-Hämeen riistakeskusalueille.

Tulevana syksynä tavoitteena on voimakkaalla metsästyksellä pienentää valkohäntäpeurakantaa sen tiheimmillä esiintymisalueilla. Tulevalle metsästyskaudelle myönnetty valkohäntäpeuran pyyntilupien määrä on noin neljänneksen suurempi kuin edellisvuonna ja samalla suurempi kuin koskaan aiemmin.

Muutoksia hirvieläinten metsästysaikoihin

Kuusamon ja Taivalkosken kunnissa sekä Lapin maakunnassa hirven metsästysaika on kaksivaiheinen ja metsästyksen ensimmäinen jakso alkaa syyskuun alussa. Samaan aikaan muualla maassa hirven ja valkohäntäpeuran metsästys alkaa niin sanotulla vahtimismetsästyksellä, jolloin muun muassa koiran käyttäminen on kiellettyä ja hirven osalta vahtimismetsästys on sallittua vain pellolta.

Hirvenmetsästys jatkuu Pohjois-Suomessa kiimarauhoituksen jälkeen 2.10.2021 ja samaan aikaan varsinainen hirven metsästysaika alkaa myös Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa. Muualla Suomessa varsinainen hirven metsästysaika alkaa viikkoa myöhemmin eli 9.10.2021. Hirven metsästysaika päättyy koko maassa 15.1.2022

Valkohäntäpeuran varsinainen metsästysaika alkaa koko maassa 25.9.2021 ja päättyy 15.2.2022

Tulevalla metsästyskaudella koiraa saa käyttää hirvieläinten metsästysajan loppuun saakka lukuun ottamatta poronhoitoaluetta, jolla koiran käyttäminen on kiellettyä vuoden vaihteen jälkeen.

  

Myönnetyt hirvieläinten pyyntiluvat 2021 alueittain

 

Alueelliset lisätiedot riistapäälliköiltä, katso yhteystiedot 

Kategoriat: Metsästysuutiset

Metsästyskausi käynnistyy kyyhkyillä ja peltohanhilla

Riista.fi - 05.08.2021 - 09:00

Sepelkyyhkyn metsästys alkaa 10.8. Samalla alkaa merihanhen peltometsästys rannikolla ja kanadanhanhen peltometsästys koko maassa.

Peltojen ulkopuolella meri- ja kanadanhanhien metsästys alkaa samaan aikaan muiden vesilintujen kanssa 20.8. Merihanhi on perinteisesti rannikon laji ja vasta levittäytymässä järviin, siksi se rauhoitettu sisämaassa ja metsästystä rannikolla rajoitetaan.

– Sepelkyyhkyn ja kanadanhanhen kannat ovat runsaat ja kestävät hyvin metsästystä, riistasuunnittelija Jörgen Hermansson Suomen riistakeskukselta kertoo.

 

Aikaistettu jahti estää vahinkoja

Hanhiparvet voivat loppukesällä aiheuttaa vahinkoja sadolle.

– Nyt on neljäs vuosi, kun meri- ja kanadanhanhen metsästys alkaa pelloilta 10.8. Aikaistetulla jahdilla halutaan estää viljelyvahinkoja ja mahdollistaa riistavaran hyödyntämistä, Hermansson sanoo.

Saalistilastot osoittavat, että suuri osa merihanhi- ja kanadanhanhisaaliista saadaan peltojahdin aikana, ennen varsinaista vesilinnustuksen aloitusta 20.8.

 

Merihanhen metsästykseen rajoituksia

Merihanhen pesimäkanta Suomessa on pieni. Kannanhoidossa tasapainotellaan sisämaan leviämisen turvaamisen ja viljelyvahinkojen ehkäisyn välillä. Kokonaiskannan pienentämiselle ei ole tarvetta. Metsästäjäkohtaisella kiintiöllä ja peltometsästyksen ravintohoukuttimen käyttökiellolla pyritään turvaamaan hanhikannan elinvoimaisuus ja mahdollisuudet ehkäistä vahinkoja.

Merihanhen rajoitukset 2021:

 • kahden merihanhen metsästäjäkohtainen vuorokausikiintiö
 • saalisilmoitusvelvollisuus
 • jyväruokinnan (ravintohoukutin) käyttö merihanhen metsästyksessä on kielletty peltometsästyksessä 10.8. – 20.8 kello 12
 • merihanhen metsästys on kielletty sisämaassa.

 

Kyyhky runsain saalislaji

Kyyhky on Suomessa runsaslukuisin saalislaji. Suomessa vuosittainen sepelkyyhkysaalis on suurimmillaan yli 250 000 lintua.

– Runsaat sepelkyyhkykannat sekä helpot metsästysjärjestelyt ovat nostaneet kyyhkyn metsästäjien suosikiksi. Jahti ei vaadi laajoja erämaita tai kallista kalustoa, Hermansson kertoo.

Hanhissa, vesilinnuissa ja kyyhkyissä on rauhoitettuja lajeja, joita ei saa metsästää.  Jokaisen metsästäjän velvollisuus on tietää milloin ja missä kutakin lajia saa metsästää. Suomen riistakeskuksen sivuilta löytyy tietoa metsästysajoista ja metsästyskieltoalueista. Riistainfossa (riistainfo.fi) voi päivittää lajintuntemustietonsa.

 

Lisätietoja:

Jörgen Hermansson, riistasuunnittelija Suomen riistakeskus

puh. 029 431 2342, jorgen.hermansson@riista.fi

Lisätietoja alueittain saa alueiden riistapäälliköiltä ja riistasuunnittelijoilta, ks. http://riista.fi/riistahallinto/yhteystiedot/

Kategoriat: Metsästysuutiset

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer